Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l., stran 3747.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l. 
Št. 014-14/2012
Koper, dne 30. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
 
 
Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odločba US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US in 11/18 – ZSPDSLS-1, 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 100/11 – sklep US, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l. 
1. člen 
(1) V prvem odstavku 4. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.rl. (Uradne objave, št. 53/2002 in Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13, 40/15 in 24/16) se za sedanjo 12. točko, vstavi nova 13. točka, ki se glasi:
Št.
Standardna klasifikacija 
dejavnosti – SKD 2008
13.
A01.500
Mešano kmetijstvo
Za sedanjo 89. točko se dodata novi 90. in 91. točka, ki se glasita:
90.
H49.310
Mestni in primestni kopenski potniški promet
91.
H49.320
Obratovanje taksijev
(2) Dosedanje točke od vključno 13. točke naprej se ustrezno preštevilčijo.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2012
Koper, dne 29. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
In base all'articolo 180 dello Statuo del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla regolamentazione dello status dell' azienda pubblica Marjetica Koper, s.r.l. 
N. 014-14/2012
Capodistria, 30 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In base all'articolo 20 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS n. 94/07 – TUU, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della CC e 11/18 – ZSPDSLS-1), all'articolo 25 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11), alla Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 65/09 – TUU, 33/11, 91/11, 100/11 – delibera della CC, 32/12, 57/12, 44/13 – decisione della CC, 82/13, 55/15 e 15/17) e all'articolo 27 del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 29 marzo 2018 ha accolto il
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sulla regolamentazione dello status dell' azienda pubblica Marjetica Koper, s.r.l. 
Articolo 1 
(1) Nel primo comma dell'articolo 4 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell' azienda pubblica Marjetica Koper, s.r.l. (Bollettino ufficiale n. 53/2002 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13, 40/15 e 24/16) dopo l’attuale punto 12, si aggiunge un nuovo punto 13 che recita:
N.
Classificazione standardizzata della attività – SKD 2008
13.
A01.500
Attività agricola promiscua
Dopo l’attuale punto 89 si aggiungono due nuovi punti 90 e 91 che recitano:
90.
H49.310
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
91.
H49.320
Attività di taxi
(2) Gli attuali punti dal punto 13 in poi compreso, vengono rinumerati conformemente.
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-14/2012
Capodistria, 29 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.