Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

VL 1063/2018 Os-1801/18, Stran 946
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti dolžniku Mityi Kodermac, Sukhunvit Soi 4, TH Bankok, ki ga zastopa zak. zast. Špela Flis, Tavčarjeva 10, Ljubljana, zaradi izterjave 85,44 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mityi Kodermac, Sukhunvit Soi 4, TH Bankok, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Špela Flis, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2018