Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1097. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3751.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-4/2018
Koper, dne 30. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Albero Scheriani l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. marca 2018 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah s parc. št. 3217/7, 3217/15 k.o. Bertoki, s parc. št. 2929/1 k.o. Boršt, s parc. št. 762/11, 762/13, k.o. Hribi, s parc. št. 14, k.o. Loka, s parc. št. 1018/7, 1018/11, 1018/13 k.o. Vanganel vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3217/7, 3217/15 k.o. Bertoki, s parc. št. 2929/1 k.o. Boršt, s parc. št. 762/11, 762/13, k.o. Hribi, s parc. št. 14, k.o. Loka, s parc. št. 1018/7, 1018/11, 1018/13 k.o. Vanganel zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-4/2018
Koper, dne 29. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Albero Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-4/2018
Capodistria, 30 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – testo unico ufficiale, 14/05 – ret., 92/05, – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 29 marzo 2018 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3217/7, 3217/15, c.c. di Bertocchi, sulla particella catastale n. 2929/1, c.c. di Boršt, sulle particelle catastali n. 762/11, 762/13, c.c. di Hribi, sulla particella catastale n. 14, c.c. di Loka, sulle particelle catastali n. 1018/7, 1018/11, 1018/13 c.c. di Vanganello tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3217/7, 3217/15 c.c. di Bertocchi, sulla particella catastale n. 2929/1, c.c. di Boršt, sulle particelle catastali n. 762/11, 762/13, c.c. di Hribi, sulla particella catastale n. 14, c.c. Loka sulle particelle catastali n. 1018/7, 1018/11, 1018/13 c.c. di Vanganello.
III 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-4/2018
Capodistria, 29 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.