Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1078. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj, stran 3712.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) je Občinski svet Občine Črnomelj na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) na 27. redni seji dne 29. 3. 2018 in Občinski svet Občine Semič na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB in 27/16) na 25. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/01, 74/02, 124/04 in 8/12) se prvi odstavek 6. člena spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb, določenih z odlokoma o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj in v Občini Semič, kot osnovne dejavnosti.«
2. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/01, 74/02, 124/04 in 8/12) se v drugem odstavku 6. člena pri točki »h)« beseda »v mestu« nadomesti z besedo »na območju občine«.
3. člen 
V 9. členu, kjer so naštete ostale statistično pomembne dejavnosti se:
– A/01.200 Gojenje trajnih nasadov nadomesti z A/01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
– G/47.800 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah nadomesti z G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– N/77.000 Dajanje v najem in zakup se nadomesti z N/77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
– S/96.000 Druge storitvene dejavnosti se nadomesti z S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
– dopolni še z G/47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, H/49.500 Cevovodni transport, H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje, M/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje, N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup in N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup.
4. člen 
Za ureditev in predloge vpisov v sodni register, ki bi jih bilo potrebno izvesti na podlagi tega odloka, se zadolži direktorja javnega podjetja.
5. člen 
Podjetje uskladi interne akte s tem odlokom v roku 6 mesecev od uveljavitve odloka.
6. člen 
Ta odlok, po sprejetju na obeh občinskih svetih, objavi županja Občine Črnomelj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-3/2018
Črnomelj, dne 29. marca 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
Št. 014-03/2011
Semič, dne 29. marca 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.