Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper, stran 3746.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 
Št. 350-15/2015
Koper, dne 30. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 83. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. marca 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 
1. člen 
V 5. členu Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16) se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z besedo »ali« in doda peta alineja, ki se glasi:
»– gre za izvajanje izbirne gospodarske javne službe skladno z občinskim predpisom, ki ureja oglaševalsko-usmerjevalni sistem in veljavno zakonodajo s področja cest in železnic, graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora.«
KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/2015
Koper, dne 29. marca 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale per il collocamento di strutture pubblicitarie nel Comune città di Capodistria 
N. 350-15/2015
Capodistria, 30 marzo 2018
 
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In base al primo comma dell'articolo 81 e del terzo comma dell'articolo 83 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C e 80/10 – ZUPUDPP e 61/17 – ZUreP-2) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, nr. 90/05, 67/06 in 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la sua seduta del 29 marzo 2018 ha accolto il
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale per il collocamento di strutture pubblicitarie nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Alla fine del secondo comma dell'articolo 5 del Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione dei vincoli di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale per il collocamento di strutture pubblicitarie nel Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 47/16), il punto finale viene sostituito dalla parola »oppure« e viene aggiunto il quinto punto come segue:
»– si tratti dell'esercizio del servizio pubblico economico facoltativo come previsto dalla disposizione comunale che disciplina il sistema delle affissioni e della segnaletica, nonché come previsto dalla legislazione vigente nell'ambito dell'infrastruttura stradale e ferroviaria, della costruzione di edifici e delle norme nell'ambito della pianificazione territoriale.«
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-15/2015
Capodistria, 29 marzo 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.