Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1102. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2018, stran 3759.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 30. seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2018
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1013/6, k.o. 1359 – Presladol,
– parc. št. 4345/3, k.o. 1326 – Raka,
– parc. št. 2181/20, k.o. 1325 – Senuše,
– parc. št. 2203/17 in parc.št. 2203/18, k.o. 1325 – Senuše,
– parc. št. 423/6, k.o. 1345 – Šedem,
– parc. št. 2974/21, k.o. 1323 – Veliki Trn.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2018-O507
Krško, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.