Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Št. 100-5/2018 Ob-1955/18, Stran 938
Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, na podlagi sklepa Sveta zavoda JVIZ Mozirje z dne 29. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
za JVIZ Mozirje OE OŠ Rečica ob Savinji 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Začetek mandata je 1. 9. 2018.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja šole,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti starejše kot 8 dni,
– kratek življenjepis,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 8 dni,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja OE OŠ Rečica ob Savinji« priporočeno.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet JVIZ Mozirje