Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1952/18, Stran 937
Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na podlagi določil 21. člena Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (m/ž), šifra delovnega mesta: B017337
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije,
– imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidat za direktorja mora svoji kandidaturi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje mandata. Mandat direktorja traja štiri leta in po poteku je lahko direktor znova imenovan. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, tj. Vlade Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa ter program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata do 24. 4. 2018 do 12. ure, na naslov: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Razpisni komisiji – Za razpisano mesto direktorja«.
Predstavitve kandidatov, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje, bodo potekale 8. 5. 2018 od 16. ure naprej.
Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano