Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1957/18, Stran 929
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe proizvodnje in distribucije toplote na območju Občine Jezersko (Uradni vestnik občine Jezersko št. 2/2018) Občina Jezersko objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe proizvodnje in distribucije toplote na območju Občine Jezersko 
1. Koncedent: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko.
2. Predmet koncesije: izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe proizvodnje in distribucije toplote na območju Občine Jezersko, ki obsega:
– izvedbo investicije v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo pripravi koncedent;
– zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja ter razvoj kotlovnice s skladiščem sekancev;
– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote iz lesne biomase in/ali drugih obnovljivih virov energije za daljinsko ogrevanje. Uporaba fosilnih virov energije ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, da se zagotovi nemoteno izvajanje javne službe in le začasno ter z izrecnim dovoljenjem koncedenta ali kot rezervno gorivo;
– izgradnjo distribucijskega sistema (toplovodnega omrežja) na koncesijskem območju v skladu s projektno dokumentacijo, prostorskimi akti in drugimi predpisi;
– pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo kotlovnice, skladišča sekancev in distribucijskega sistema ter upravnih in drugih dovoljenj za njihovo obratovanje;
– PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške;
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti energetskih objektov in distribucijskega sistema, za priključitev in dostop do sistema za vse javne zgradbe in uporabnike na koncesijskem območju;
– pripravo in sprejem splošnih aktov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema, izdajanje soglasij ter sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;
– vodenje katastra distribucijskega sistema in infrastrukture, vključno z vsemi objekti, napravami in napeljavami ter registra priključkov na distribucijski sistem.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2018, v katerem bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela sredi leta 2018 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2018/2019. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter distribucije toplote in zaračunavanja toplote uporabnikom 15 let, z začetkom v letu 2018.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi in je del razpisne dokumentacije.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo dostavljene do 8. 5. 2018 do 10.30, na naslov koncedenta.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 8. 5. 2018 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Jezersko.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 8. 6. 2018.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko: http://www.jezersko.si.
Občina Jezersko