Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske gradnje Pod gradom; III. faza, stran 3782.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske gradnje Pod gradom; III. faza 
1. člen 
Namen sklepa in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske gradnje Pod gradom; III. faza.
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske gradnje Pod gradom; III. faza predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) obravnavano območje SG 71 in SG 124 opredeljuje kot območje stavbnih zemljišč, ki je namenjeno (podrobnejša namenska raba) za individualno stanovanjsko gradnjo in je zanj predpisana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja SG 71 in SG 124, ki se nameni postavitvi objektov s stanovanjsko dejavnostjo.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o vsebini in obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
3. člen 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Območje predvidenega urejanja meri približno 7.000 m2 in obsega zemljiške parcele št. 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/15, 70/17, 71/2, 71/4, 71/5, 77/3-del in 1309/1-del, vse k.o. Stari trg, vse k.o. Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec.
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter nujne morebitne proti erozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Pri izdelavi OPPN in pripravi strokovnih rešitev se upošteva Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06, 1/17 in 74/17) ter Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualna gradnja Pod gradom: I. faza (Uradni list RS, št. 79/08).
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in sprejetih odlokov z izborom najustreznejše variante.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN 
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku
Rok izvedbe
Objava sklepa o izdelavi OPPN 
april 2018
Priprava osnutka OPPN 
april 2018
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
maj 2018
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
maj 2018
Javna razgrnitev in javna obravnava
junij 2018
Opredelitev občine do stališč, pripomb in predlogov 
julij 2018
Priprava predloga OPPN 
julij 2018
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
avgust 2018
Priprava usklajenega predloga OPPN 
september 2018
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
september 2018– oktober 2018
Objava v Uradnem listu RS
oktober 2018
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN 
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. člen 
Financiranje priprave OPPN 
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj krijejo lastniki parcel ureditvenega območja.
8. člen 
Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenj-gradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0006/2018
Slovenj Gradec, dne 27. marca 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.