Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Št. 014-24/18-2 Ob-1953/18, Stran 937
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 11., 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 18/16 – uradno prečiščeno besedilo in 19/16), razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Trbovlje kot pooblaščenec ustanovitelja javnega zavoda, delovno mesto
direktorja/direktorice
Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje 
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične usmeritve,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi in organiziranju kulturnih projektov oziroma programov.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge alineje prvega odstavka,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje – ne odpiraj«, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo izbira opravljena.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občinski svet Občine Trbovlje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja