Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1505. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1506. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško
1507. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
1508. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
1509. Uredba o dopolnitvi Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije

Sklepi

1510. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut

Drugi akti

1469. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1470. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

1471. Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
1472. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil
1473. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
1511. Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave

USTAVNO SODIŠČE

1474. Odločba o razveljavitvi zadnjega stavka šestega odstavka 5. člena Zakona o cestah
1475. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

SODNI SVET

1476. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1477. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
1478. Sklep o imenovanju namestnika člana v 9. okrajni volilni komisiji II. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1479. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju
1480. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1481. Statut Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije

OBČINE

Črenšovci

1482. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci

Črnomelj

1500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Idrija

1483. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
1484. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
1485. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Idrija
1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca
1487. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

1501. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 558/10 k.o. Breg ob Savi

Krško

1488. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za naselje Videm

Laško

1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče
1490. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško
1491. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško

Lendava

1502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014

Litija

1492. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

Ljubljana

1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro

Novo mesto

1503. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

Puconci

1504. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Semič

1494. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič
1495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič
1496. Sklep o dodatnem znižanju plačil programov vrtca v Občini Semič
1497. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Slovenske Konjice

1498. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu

Šalovci

1499. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2014

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti