Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 478-16/2014-5 Ob-2510/14 , Stran 1371
Št. 478-16/2014-5 Ob-2510/14
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, na podlagi 21. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
2. javno dražbo
za prodajo premičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/53-14-684. 2. Predmet prodaje Letalo Cessna C172N; registrska oznaka: S5-DEI. Štirisedežno letalo, visoko krilec, kovinska konstrukcija. Letalo je registrirano, vendar neplovno, ker ni zavarovano. Proizvajalec: Cessna Aircraft Company, USA. Tip: C 172N. Leto izdelave: 1978. Serijska številka: 70322. Motor: O-320 typ H2D 160 HP; motor ima še 400 ur resursa. Elisa: Mccauly tip 1C160, ima še 800 ur resursa ali časovno do leta 2015. Oprema: standardni instrumenti, radijska postaja KY96A, VOR KX1758, transponderKT76. Skupni nalet letala: 6448 ur. Število vzletanj: 8769. 3. Izklicna cena za letalo znaša 24.500,00 €, brez DDV. Najnižji znesek višanja je 100,00 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajalec bo kupcu izročil letalo, kupec pa bo letalo prevzel v roku 8 dni po plačilu celotne kupnine. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v ponedeljek, 9. 6. 2014, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Dražitelji morajo najkasneje do 6. 6. 2014 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene premičnine. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 6. Pogoji za sodelovanje V postopku javne dražbe lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premičnine. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Drugi pogoji Letalo se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Stroške sestave pogodbe plača prodajalec, stroške prepisa lastništva in morebitne druge stroške pa plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 8. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o letalu in informacije o možnem ogledu letala interesenti dobijo na Režijskem obratu ALC Lesce, kontaktna oseba Marko Dežman, tel. 051/222-223, v delovnih dneh od 10. do 12. ure. 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost