Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1508. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, stran 4081.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 87. člena ter za izvajanje 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
1. člen
V Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08 in 105/10) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 10 z dne 14. 1. 1997, str. 13), nazadnje spremenjeno z Direktivo 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 1), določa ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in okolje (v nadaljnjem besedilu: zmanjšanje tveganja za okolje).«.
2. člen
V 3. členu se črta 11. točka.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta oznaka »(1)«.
Drugi odstavek se črta.
4. člen
V prilogi 1 se v tabeli 1, v stolpcu 1, pri nevarni snovi »Naftni proizvodi«, za točko (c) doda nova točka (č), ki se glasi:
»(č) težka kurilna olja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Pravne ali fizične osebe, ki se med upravljavce obratov večjega tveganja za okolje ali obratov manjšega tveganja za okolje razvrstijo na podlagi količine težkega kurilnega olja iz spremenjene tabele 1 iz priloge 1 te uredbe, morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2015.
(2) Upravljavci obratov, katerih razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje ali med obrate manjšega tveganja za okolje se spremeni na podlagi količine težkega kurilnega olja iz spremenjene tabele 1 iz priloge 1 te uredbe, morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2015.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-23/2014
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2013-2330-0206
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost