Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2538/14 , Stran 1337
Ob-2538/14
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415), Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14, Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-9/2013-4 z dne 26. 11. 2013 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis URE/EGP-2/2014
za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije
1. Ime in sedež sofinancerja: Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: A. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote; B. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; C. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih; D. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP; 3. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 249.543,00 €. 4. Upravičenci in prijavitelji Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – občine; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo in v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. 6. Merila za izbor investicij: ocenjujejo se le investicije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere prijavitelj pravočasno predloži vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu. 7. Višina sofinanciranja Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30 % za velika podjetja, – 40 % za srednja podjetja ter – 50 % za mikro in mala podjetja. Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude znaša največ 100,00 EUR/MWh letnega prihranka končne energije. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Rok za oddajo ponudb je od objave razpisa v Uradnem listu RS do 13. 6. 2014. Strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) bo odpirala in preverjala njihovo popolnost vsak dan od 27. 5. 2014 dalje. Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno ali po pošti) po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju. 9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja na naslovu http://www.eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure-0. 10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Jože Kecelj. Morebitne informacije je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti na naslov: razpis.ure@eg-prodaja.si.
Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj

AAA Zlata odličnost