Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1471. Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo, stran 4003.

Na podlagi 20. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 18. in 21. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obrazce poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: kampanja) ter način predložitve teh poročil in njihovo objavo.
2. člen
(1) Poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev v Državni zbor, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter predsednika republike, poročilo o referendumski kampanji na državni ravni, poročilo o volilni kampanji za volitve članov v predstavniških in individualno voljenih organih samoupravnih lokalnih skupnosti in poročilo o referendumski kampanji v samoupravni lokalni skupnosti se predložijo na obrazcu Poročilo o kampanji, ki je določen v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Obrazec Poročilo o kampanji vsebuje podatke o vrsti kampanje, o letu izvedbe volitev ali referenduma, imenu ali nazivu organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizator kampanje), o kandidatu oziroma kandidatni listi ter o aktu, o katerem se odloča na referendumu. Ta obrazec vsebuje tudi številko posebnega transakcijskega računa za kampanjo (v nadaljnjem besedilu: poseben transakcijski račun) ter podatke o firmi, sedežu in poslovnem naslovu banke ali hranilnice, pri kateri je bil odprt poseben transakcijski račun.
(3) Obrazec Poročilo o kampanji vsebuje tudi podatke o:
1. skupni višini zbranih sredstev za kampanjo (vrstica I). V vrstici 1 se poroča o skupnem znesku denarnih prispevkov fizičnih oseb. V vrstici 1.1 se poroča o prispevkih fizičnih oseb, ki jih je organizator kampanje zbral v gotovini v skladu s tretjim stavkom prvega odstavka 14. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11 in 98/13, v nadaljnjem besedilu: zakon). V vrstici 1.2 se poroča o prispevkih, ki so jih fizične osebe nakazale na poseben transakcijski račun v skladu s 16. členom zakona. V vrstici 2 se poroča o drugih oblikah prispevkov iz drugega odstavka 14. člena zakona, kot so brezplačna storitev (vrstica 2.1), izredni popust oziroma prodaja storitve ali blaga organizatorju kampanje pod pogoji, ki organizatorja kampanje postavljajo v ugodnejši položaj kot druge kupce storitev ali blaga od teh oseb (vrstica 2.2), prevzem obveznosti od organizatorja kampanje (vrstica 2.3) in druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 2.4). V vrstici 3 se poroča o sredstvih, ki jih je organizator kampanje s svojega transakcijskega računa prenesel na poseben transakcijski račun v skladu s sedmim odstavkom 14. člena zakona. V vrstici 3.1 se poroča o nakazilih lastnih sredstev politične stranke, ki je organizator kampanje, v vrstici 3.2 pa o nakazilih sredstev političnih strank na redni račun politične stranke, ki je organizator kampanje. Tovrstna nakazila pridejo v poštev v primeru, ko več političnih strank vloži skupno listo kandidatov za volitve, kot organizator kampanje pa je določena ena politična stranka. V vrstici 4 se poroča o denarnih sredstvih, ki jih je organizator kampanje zbral iz naslova obresti na vpogled za denarna sredstva na posebnem transakcijskem računu;
2. skupni višini porabljenih sredstev za kampanjo (vrstica II). V vrsticah 1 do 8 se poroča o skupni višini za kampanjo porabljenih sredstev, ki so v skladu s 16. členom zakona poravnana s posebnega transakcijskega računa. V navedenih vrsticah se poroča o skupnih zneskih posameznih vrst stroškov, ki so določeni v obrazcu Seznam izdatkov iz 3. člena tega pravilnika. K skupni višini porabljenih sredstev in pri posameznih stroških, ki se vpišejo v vrsticah 1 do 8, je treba prišteti tudi zneske drugih oblik prispevkov, ki so navedeni v vrstici I.2;
3. presežku zbranih sredstev (vrstica III);
4. skupnem znesku nakazil presežka zbranih sredstev v humanitarne namene (vrstica IV);
5. neplačanih obveznostih (vrstica V). V tej vrstici se poroča, če je znesek za kampanjo nastalih stroškov večji od zneska zbranih sredstev (npr. navede se znesek neplačanih računov ob zaprtju posebnega transakcijskega računa, ki jih organizator kampanje v nasprotju s 16. členom zakona ni plačal s posebnega transakcijskega računa);
6. skupnem znesku prispevkov, ki na dan glasovanja presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto (vrstica VI);
7. skupnem znesku posojil, ki so odobrena organizatorju kampanje (vrstica VII);
8. skupnem znesku prispevkov, ki so zbrani v nasprotju z zakonom (vrstica VIII);
9. skupnem znesku nakazil prispevkov, ki so dani v nasprotju z zakonom, v humanitarne namene (vrstica IX).
(4) Podatki o skupnih zneskih iz vrstic II, IV, VI, VII, VIII in IX iz Poročila o volilni kampanji se morajo ujemati s podatki o skupnih zneskih, o katerih se poroča na ustreznih obrazcih iz 3. člena tega pravilnika.
3. člen
(1) Organizator kampanje mora poleg Poročila o kampanji predložiti tudi naslednje obvezne priloge:
1. obrazec Seznam prispevkov fizičnih oseb, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika, v katerem se poroča o posameznih prispevkih fizičnih oseb, ki na dan glasovanja v skupnem znesku presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. Obrazec Seznam prispevkov fizičnih oseb vsebuje podatke o imenu in priimku, naslovu ter višini prispevka fizične osebe;
2. obrazec Seznam izdatkov, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika, v katerem se poroča o posameznih izdatkih, ki jih je organizator kampanje namenil financiranju kampanje, v skladu s 4. točko drugega odstavka 18. člena zakona. V tem obrazcu se poroča o stroških kampanje, ki jih je organizator kampanje v skladu s 16. členom zakona poravnal s posebnega transakcijskega računa. Poroča se po vrstah stroškov, in sicer tako, kot so določeni v drugem odstavku 15. člena zakona. To so: 1. stroški oblikovanja, tiskanja, razobešanja in odstranjevanja plakatov (vrstica I.1); 2. stroški oblikovanja in objavljanja predvolilnih oziroma predreferendumskih oglaševalskih vsebin v medijih (vrstica I.2); 3. stroški organizacije in izvedbe predvolilnih oziroma predreferendumskih shodov (vrstica I.3); 4. stroški oblikovanja, tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega oziroma predreferendumskega materiala iz 7. člena zakona (vrstica I.4); 5. stroški odprtja, vodenja in zaprtja posebnega transakcijskega računa (vrstica I.5); 6. stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov kampanje in njihove rabe ter volilne oziroma referendumske taktike (vrstica I.6); 7. drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj kampanje (vrstica I.7). V vrstici I.8 se poroča o obrestih in drugih stroških posojil, ki so bila organizatorju kampanje odobrena. V obrazcu se navedejo podatki o vseh posameznih osebah, ki so jim bile plačane izvršene storitve ali dobavljeni izdelki ali blago za kampanjo, z navedbo firme oziroma imena poslovnega subjekta oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma fizične osebe, ki je izvajalec storitve ali prodajalec izdelka ali blaga, ter z navedbo sedeža poslovnega subjekta oziroma naslova fizične osebe oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Navedejo se tudi številke izdanih računov ter zneski plačnih stroškov. Če določen račun vsebuje več vrst stroškov, jih je treba ločeno prikazati. K skupni višini porabljenih sredstev in pri posameznih stroških, ki se vpišejo v vrsticah 1 do 8, je treba prišteti zneske drugih oblik prispevkov, ki so jih izvajalci storitev ali prodajalci izdelkov odobrili organizatorju kampanje v skladu z drugim odstavkom 14. člena zakona. V delu tega obrazca, ki se nanaša na stroške notranjih organizacijskih enot politične stranke (vrstica II), se prikažejo stroški teh enot, kadar je organizator kampanje politična stranka, ki so jih te enote plačale zunanjim izvajalcem;
3. obrazec Seznam posojil, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, v katerem se poroča o posameznih posojilih, ki jih je organizatorju kampanje dala banka ali posojilnica, v skladu s 5. točko drugega odstavka 18. člena zakona. Obrazec Seznam posojil vsebuje podatke o posojilodajalcu (firma in sedež), poslovnem naslovu in matični številki ter obrestni meri in odplačilni dobi posojila ter višini posameznega posojila;
4. obrazec Seznam prispevkov, zbranih v nasprotju z zakonom, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika, v katerem se poroča o vseh posameznih prispevkih, ki so bili organizatorju kampanje dani v nasprotju z zakonom. V obrazcu se navede oseba, ki je dala ta prispevek (pravna oseba, samostojni podjetnik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba), njen poslovni naslov oziroma naslov in znesek prispevka. Za pravne osebe se navedejo tudi matične številke. Obrazec Seznam prispevkov, zbranih v nasprotju z zakonom, vsebuje podatke o:
– virih prispevkov, ki so dani v nasprotju s petim odstavkom 14. člena zakona in prvim stavkom šestega odstavka 14. člena zakona (vrstica I). V vrstici 1 se poroča o vseh prispevkih v denarju (v gotovini in tistih, ki so jih dajalci prispevkov nakazali na poseben transakcijski račun). V vrstici 2 se poroča o drugih oblikah prispevkov iz drugega odstavka 14. člena zakona, kot so brezplačna storitev (vrstica 2.1), izredni popust oziroma prodaja storitve ali blaga organizatorju kampanje pod pogoji, ki organizatorja kampanje postavljajo v ugodnejši položaj kot druge kupce storitev ali blaga od teh oseb (vrstica 2.2), prevzem obveznosti od organizatorja kampanje (vrstica 2.3.) in druge oblike nedenarnih prispevkov (vrstica 2.4);
– prispevkih, ki presegajo z zakonom dovoljeno višino iz drugega ali tretjega stavka prvega odstavka 14. člena zakona ali sedmega odstavka 14. člena zakona (vrstica II). V vrstici 1.1 se poroča o zneskih prispevkov fizičnih oseb, ki presegajo znesek 50 eurov in jih je organizator kampanje zbral v gotovini. V vrstici 1.2 se poroča o zneskih prispevkov fizičnih oseb, ki so jih te nakazale na poseben transakcijski račun in presegajo deset povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. V vrstici 1.2 organizator referendumske kampanje poroča tudi o zneskih prispevkov pravnih oseb zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička in presegajo deset povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. V vrsticah 2.1 do 2.4 se poroča o zneskih drugih oblik prispevkov fizičnih oseb (drugi odstavek 14. člena zakona), ki so določeni v prejšnji alineji in presegajo znesek iz drugega stavka prvega odstavka 14. člena zakona. V vrstici 3 se poroča o sredstvih, ki jih je organizator kampanje s svojega transakcijskega računa prenesel na poseben transakcijski račun in presegajo dovoljene zneske iz sedmega odstavka 14. člena zakona;
5. obrazec Seznam nakazil v humanitarne namene, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika, v katerem se poroča o vseh posameznih prejemnikih nakazil v humanitarne namene, v skladu s 7. točko drugega odstavka 18. člena zakona, ki so jim:
– bila nakazana sredstva iz naslova presežka zbranih sredstev v skladu s prvim odstavkom 22. člena zakona. Navedejo se naziv in naslov posamezne humanitarne organizacije, ki je prejemnik nakazila, njena matična številka ter znesek nakazila. Poroča se tudi o tem, ali je bil presežek zbranih sredstev nad porabljenimi sredstvi nakazan politični stranki, če je bila politična stranka organizator kampanje;
– bili nakazani prispevki, ki so bili organizatorju kampanje dani v nasprotju z zakonom. Navedejo se naziv in naslov posamezne humanitarne organizacije, ki je prejemnik nakazila, njena matična številka ter znesek nakazila.
(2) Obvezna priloga k obrazcu Poročilo o kampanji, ki se nanaša na referendumsko kampanjo na državni ravni in referendumsko kampanjo v samoupravni lokalni skupnosti, je tudi obrazec Seznam prispevkov pravnih oseb za referendumsko kampanjo, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika. V njem se poroča o posameznih prispevkih pravnih oseb zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, ki na dan glasovanja presegajo povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto. V obrazec se vpisujejo podatki o nazivu in sedežu, naslovu, matični številki ter o znesku prispevka pravne osebe.
(3) V obrazce iz tega člena se lahko doda toliko vrstic, kot je treba, da se poroča o vseh zahtevanih posameznih podatkih.
4. člen
Vsi obrazci iz tega pravilnika se izpolnjujejo v evrih s centi.
5. člen
Za namen javne objave in revizije mora organizator kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) izključno v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES.
6. člen
(1) AJPES na svoji spletni strani javno objavi prejeta poročila na način, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani bazi poročil na spletni strani AJPES.
(2) AJPES javno objavi poročila najpozneje v desetih delovnih dnevih po njihovi predložitvi.
7. člen
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi poročil, na način, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.
(2) AJPES vsakomur omogoči brezplačen dostop do podatkov iz objavljenih poročil z navedbo vsaj enega od naslednjih podatkov: vrsta kampanje, leto izvedbe volitev oziroma referenduma, podatki o organizatorju kampanje, kandidat oziroma kandidatna lista, akt, o katerem se odloča na referendumu, ali navedba številke posebnega transakcijskega računa.
(3) Prepovedano je dostopanje do podatkov iz poročil z navedbo osebnega imena fizične osebe kot dajalca prispevka oziroma izvajalca storitve, kadar je ta fizična oseba.
8. člen
Podrobnejša navodila glede predložitve poročil v elektronski obliki in glede elektronskega podpisovanja se objavijo na spletnem portalu AJPES.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne ali referendumske kampanje prek spletnega portala AJPES se poročila iz 18. in 19. člena zakona posredujejo Državnemu zboru Republike Slovenije oziroma predstavniškemu organu samoupravne lokalne skupnosti in Računskemu sodišču Republike Slovenije na obrazcih, ki so priloge tega pravilnika, v papirni obliki. Obrazce podpiše odgovorna oseba organizatorja kampanje, v primeru, ko je organizator kampanje pravna oseba, pa jih opremi tudi z žigom.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 105/07).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-135/2014
Ljubljana, dne 16. maja 2014
EVA 2014-1711-0025
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti