Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1503. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, stran 4073.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 21. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
(1) Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/4-­OPPN-b je uveljavljen Občinski podrobni prostorski načrt nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (Uradni list RS, št. 117/08; v nadaljevanju: OPPN), s katerim so določeni pogoji urejanja za graditev novih objektov, zunanje ureditve in graditev prometne in druge javne infrastrukture za ureditev gospodarske cone ob Straški cesti. Od uveljavitve OPPN je investitor in večinski lastnik zemljišč AVTOTRANSPORTI KASTELEC Lado Kastelec s.p., iz Grosuplja (v nadaljevanju: pobudnik) v skladu z načrtovanimi prostorskimi ureditvami pridobil upravni dovoljenji za izgradnjo javne infrastrukture in pripravljalna dela za sečnjo gozda, ki je že izvedena, in izravnavo reliefa, ki je že v zaključevanju.
(2) Pobudnik želi na območju veljavnega OPPN poleg že dopustnih dejavnosti dopustiti tudi naslednje dejavnosti:
– C. Predelovalne dejavnosti:
– 10. Proizvodnja živil,
– 11. Proizvodnja pijač,
– 12. Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 13. Proizvodnja tekstilij,
– 14. Proizvodnja oblačil,
– 15. Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
– D. Oskrbo z električno energijo, plinom in paro:
– 35. Oskrba e električno energijo, plinom in paro,
– E. Oskrbo z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja:
– 38. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin,
– H. Promet in skladiščenje:
– 53. Poštna in kurirska dejavnost,
– N. Druge raznovrstne poslovne dejavnosti:
– 80. Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81. Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
– S. Druge dejavnosti:
– 96.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
ki izhajajo iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Pobudnik umestitev naštetih dejavnosti v območje OPPN utemeljuje s povpraševanjem interesentov za izvajanje teh dejavnosti in ustreznostjo lokacije za te dejavnosti, ki bodo na območju gospodarske cone z njihovo vsebino služile kot dopolnitev že dopustnim dejavnostim iz uveljavljenega OPPN.
(3) V spremembah in dopolnitvah OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) se smiselno dopustijo objekti in ureditve, potrebni za izvajanje vseh dopustnih dejavnosti, uskladijo tudi druge vsebine prostorskega akta, ki so posledica sprememb predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov v času od njegove uveljavitve (npr. določila glede nezahtevnih in enostavnih objektov) ter uskladijo druge določbe, ki so se ob uporabi prostorskega akta izkazale za pomanjkljive in jih je potrebno dopolniti zaradi njegovega izvajanja v skladu z ZPNačrt in podzakonskimi predpisi.
2. člen
(okvirno območje SD OPPN)
(1) Meja območja predvidenih SD OPPN je določena v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. razl.; v nadaljevanju: OPN) kot enota urejanja prostora z oznako NM/4-OPPN-b in je enaka območju veljavnega OPPN.
(2) Na osnovi v postopku priprave izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave SD OPPN ali pripravljavca SD OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
SD OPPN se bodo izdelale na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPPN in OPN.
4. člen
(faze postopka priprave OPPN)
(1) Priprava SD OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava osnutka SD OPPN
– pri izdelavi osnutka SD OPPN izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage, pri čemer se upoštevajo predpisi za izdelavo SD OPPN;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – v roku, ki ga določa ZVO-1.
2. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom SD OPPN pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki preveri ustreznost okoljskega poročila.
3. Faza: sodelovanje javnosti:
– pregled in potrditev ustreznosti predlaganih rešitev dopolnjenega osnutka SD OPPN in posredovanje v javno razgrnitev;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– prva obravnava na odborih Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: OS) in na seji OS;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na OS ter priprava predloga stališč do podanih pripomb;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga SD OPPN:
– izdelava predloga SD OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga SD OPPN na OS in njegovih odborih v drugi obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru potrebnosti izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 109/09, 48/12, 57/12, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN. Če postopka CPVO ne bo potrebno izvesti in bodo izpolnjeni pogoji, da se SD OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se na podlagi 61.a člena ZPNačrt priprava SD OPPN nadaljuje po skrajšanem postopku.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe (področje civilnega letalstva), Langusova ulica 4, 1353 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
8. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
9. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
10. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
11. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
12. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
13. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
14. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
15. Mestna občina Novo mesto, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
16. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave SD OPPN.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, pa v zakonskem roku odločiti ali je za SD OPPN potrebno izvesti CPVO. Če bo CPVO potreben, morajo nosilci urejanja prostora v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge, če pa CPVO ne bo potreben, se postopek priprave SD OPPN nadaljuje po skrajšanem postopku, pri čemer je čas trajanja javne razgrnitve najmanj 15 dni in rok za podajo mnenj 15 dni.
(3) Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave SD OPPN)
Izdelavo SD OPPN v celoti financira pobudnik in naročnik AVTOTRANSPORTI KASTELEC Lado Kastelec s.p, Adamičeva cesta 57, 1290 Grosuplje.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave SD OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-42/2013
Novo mesto, dne 21. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost