Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2494/14 , Stran 1358
Ob-2494/14
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/13), tretjega odstavka 7. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/13), Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti za območje Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/13 in 19/14) in v skladu s prvim odstavkom 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; v nadaljevanju ZLD) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) objavlja Občina Markovci
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci; tel. 02/788-88-87, telefaks št. 02/788-88-81. 2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Markovci in Občine Cirkulane, v skladu z dogovorom št. 014-0001/2012, z dne 18. 11. 2013. 3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 15 let. Koncesionar mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v roku enega leta po pridobitvi koncesije. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Lekarniška dejavnost se bo opravljala v središču naselja Markovci. 4. Prijava na javni razpis: Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: a) Zakonsko predpisani pogoji: – je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, – ima opravljen strokovni izpit, – obvlada slovenski jezik, – mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev), – magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica, – ni v delovnem razmerju oziroma mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo, – ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06). b) Drugi pogoji: – prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije, – prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom, – lokacija lekarne v koncesiji mora biti v središču naselja Markovci, – da bo zagotovil obratovanje lekarne najmanj 40 ur na teden, od tega ob sobotah najmanj 4 ure (odpiralni čas lekarne mora biti prilagojen delovnemu času zdravniške dejavnosti v Občini Markovci), – da ima zagotovljene ustrezne kadre, – prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja, – prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja na dan oddaje vloge. 5. Merila za ocenitev ponudb Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporab­ljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 6. Oddaja vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci ali jo natisnejo s spletne strani Občine Markovci – www.markovci.si. Občina Markovci lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za lekarno«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja. Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 4. junija 2014, do 12. ure. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 7. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Marinka Bezjak Kolenko, direktorica občinske uprave, tel. 02/788-88-87, e-mail: marinka.kolenko@markovci.si. 8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo dne 4. junija 2014, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo le prijavitelji. Koncedent bo koncesijo podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje. Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Markovci

AAA Zlata odličnost