Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro, stran 4043.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,109/12 in 35/13 – skl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji 14. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
1. člen
V Odloku o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro (Uradni list RS, št. 51/92 in 78/10) se v 1. členu:
– za besedo »Sostro« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: UN)«,
– pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »spremembe in dopolnitve UN pa je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, v marcu 2014, pod številko projekta UP 13-006.«.
2. člen
V 2. členu se točka B spremeni tako, da se glasi:
»Grafični del:
1. Prikaz območja UN v katastrskem načrtu     M 1:2000
2. Prikaz območja UN v geodetskem načrtu      M 1:500
3. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora                 M 1:2000
4. Ureditvena situacija               M 1:500
5. Prometna ureditev in višinska regulacija     M 1:500
6. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav     M 1:500
7. Ureditvena situacija 1. faza           M 1:500
8. Načrt parcelacije v katastrskem načrtu      M 1:500
9. Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije v
geodetskem načrtu                  M 1:500
10. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami          M 1:500«.
3. člen
Naslov II. poglavja »II. MEJA OBMOČJA UREJANJA« se spremeni tako, da se glasi: »II. OBMOČJE UN«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Območje UN zajema enoto urejanja prostora SO-1054 ter dela enot urejanja prostora SO-1688 in SO-2151.
Območje UN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 164/2, 164/3, 164/7, 164/8, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 170/3, 170/4, 172/2, 172/3, 172/4, 172/6, 183/5, 196/4, 212/2, 212/4, 212/5, 213/3, 230/2 in 243, ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 164/6, 178/1, 179/11, 181, 183/2, 191/3, 193/2, 196/2, 196/3, 197, 198, 212/1, 212/3, 213/1, 220/2, 230/1, 239 in 1810/1, vse v katastrski občini 1773 Dobrunje.
Površina območja UN znaša 42.271 m2.
Meja območja UN je določena v grafičnih načrtih št. 1. »Prikaz območja UN v katastrskem načrtu« in št. 2. »Prikaz območja UN v geodetskem načrtu«.«.
5. člen
V 4. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na celotnem območju UN je del površin dopustno preoblikovati za zadrževanje visokih poplavnih vod.«.
6. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Med pokopališčem in naselitvenimi območji so locirani ločitveni pasovi: obstoječi drevored ob šolskih igriščih, obstoječa parkovna ureditev ob sedanjem parkirišču in vstopu v pokopališče ter novo ozelenjeno parkirišče ob glavnem vstopu.«.
7. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku beseda »vežici« nadomesti z besedama »poslovilni objekt«.
8. člen
V 7. členu se črta zadnji stavek.
9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Ureditev območja I. in II. faze širitve pokopališča, predvideni objekti in ureditve:
Poslovilni objekt A:
– objekt max. 10,0 x 21,0 m,
– višina max. 6,0 m,
– streha ravna,
– kritina pločevina.
V poslovilnem objektu sta lahko do dve poslovilni vežici. V objektu je treba zagotoviti javne sanitarije.
Izven gabaritov poslovilnega objekta je na severni strani dopustna izvedba nadstrešnice.
– tlorisna dimnenzija: max. 21,0 x 14,0 m,
– višina 7,0 m,
– streha ravna,
– kritina pločevina.
Grobna polja:
Kapacitete:
+------------------------+------------------+-----------------+
|   Grobna polja   |  Površina m2  | Pokopna mesta |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza I. etapa a   |    1171    |    230    |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza I. etapa b   |    1171    |    220    |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza I. etapa c   |    1336    |    225    |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza II. etapa a  |    1349    |    325    |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza II. etapa b  |    1349    |    310    |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza II. etapa c  |    1501    |    330    |
+------------------------+------------------+-----------------+
|  faza II. etapa d  |    899    |    175    |
+------------------------+------------------+-----------------+
Klasični grobovi:
– zemljišče 2,5 m x 1,5 m,
– grobni prostor 2,3 m x 1,3 m,
– pot med grobovi najmanj 1,9 m.
Žarni grobovi:
– zemljišče 0,8 m x 0,7 m,
– grobni prostor 0,7 m x 0,6 m,
– pot med grobovi najmanj 1,2 m.
Vstopna pot je širine 5,5 m. Utrjeni del poti je 3,0 m, obroba je peskana.
Poti med grobovi morajo imeti vedno obojestranski iztek.
Ob južnem robu grobnih polj I.b in II.b je dopustna izvedba zidu z nišami za žare (kolumbarija). Višina zidu je do 2,00 m.
Na severni strani grobnih polj I.c in II.c je načrtovan prostor za raztros pepela, ki je lahko dvignjen nad okoliški teren.
Poslovilna ploščad:
– utrjena površina širine 14,0 m z zelenico na severni strani.
Zunanja in notranja razmejitev pokopališča:
Ograditev novega pokopališča ter notranja delitev med območjema I. in II. faze bodo izvedene z žično ograjo, ki se obojestransko zasadi s striženo živico:
– višina živice 1,6 m,
– višina ograje 1,0 m.
Notranje delitve novega pokopališča so iz enake živice brez žične ograje.
Višinske razlike je treba premostiti z ozelenjenimi brežinami. Izjemoma so dopustni podporni zidovi z višino do 0,5 m.«.
10. člen
V 10. členu pod naslovom »Ureditev obstoječega pokopališča« se:
– pika na koncu zadnjega stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v območju poslovilne ploščadi, kjer je dopusten prehod med obstoječim in novim pokopališčem. Izvedba prehoda je dopustna tudi na južni strani obstoječega pokopališča pri zbirnem mestu za odpadke.«
– za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na obstoječih objektih so dopustne rekonstrukcije in vzdrževalna dela.«.
11. člen
V 11. členu pod naslovom »Hortikulturna ureditev obstoječega pokopališča« se:
– drugi odstavek črta,
– na koncu dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek, doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Minimalna višina rastlin ob saditvi je 1,0 m.«.
Pod naslovom »Hortikulturna ureditev novega pokopališča« se:
– prvi odstavek črta in nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Vstopni drevored se zasadi z drevorednim drevjem, katerega krošnje so manjše (cca 5,0 m) in manj smetijo. Minimalni obseg debla ob saditvi je 18 cm, minimalna višina debla pa 2,2 m. Zid obstoječega pokopališča ter južna stran zidu s kolumbarijem se ozelenita s plezalkami. Omejitve novega pokopališča tvorijo strižene živice kleka.«,
– v prvem stavku drugega odstavka, za besedo »se« doda beseda »lahko«,
– za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Na območju parkirišča je treba na vsaka 4 PM zasaditi najmanj 1 drevo.
Debla dreves morajo biti od podzemnih komunalnih vodov oddaljena najmanj 2,0 m, grmovnice pa najmanj 1,0 m.«.
12. člen
Za 11. členom se doda naslov novega IV.a poglavja, ki se glasi:
»IV.a NAČRT PARCELACIJE«.
Za naslovom poglavja se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
– P1: parcela obstoječega pokopališča, ki obsega zemljišče s parcelno številko 243 ter del zemljišča s parcelno številko 168/2, obe katastrska občina Dobrunje. Površina P1 meri 6.494 m2,
– P2: parcela, namenjena gradnji servisnega dovoza in parkirišča, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/6, 164/8, 168/2 in 239, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P2 meri 584 m2,
– P3: parcela, namenjena ureditvi vstopnega drevoreda s pešpotjo, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 168/3, 164/2 in 170/3, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P3 meri 1.791 m2,
– P4: parcela, namenjena ureditvi servisnega vhoda, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 168/1, katastrska občina Dobrunje. Površina P4 meri 175 m2,
– P5: parcela, namenjena gradnji prve faze parkirišča, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/2, 170/3 in 172/4, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P5 meri 933 m2,
– P6: parcela, namenjena gradnji druge faze parkirišča, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 179/11, katastrska občina Dobrunje. Površina P6 meri 1.472 m2,
– P7: parcela, namenjena gradnji grobnega polja I.b, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/2, 170/3 in 172/4, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P7 meri 1.171 m2,
– P8: parcela, namenjena gradnji grobnega polja I.a, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/2, 168/3, 170/3, 172/4 in 172/3, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P8 meri 1.171 m2,
– P9: parcela, namenjena gradnji poslovilnega objekta A in poslovilne ploščadi, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/2, 168/3 in 172/3, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P9 meri 781 m2,
– P10: parcela, namenjena gradnji grobnega polja I.c, ki obsega zemljišče s parcelno številko 164/7 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/2, 168/1, 168/3, 172/3 in 172/6, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P10 meri 1.278 m2,
– P11: parcela, namenjena gradnji grobnega polja II.b, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 172/2, 172/4, 179/11 in 181, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P11 meri 1.349 m2,
– P12: parcela, namenjena gradnji grobnega polja II.a, ki obsega zemljišče s parcelno številko 164/3 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 164/2, 172/2, 172/3, 172/4, 172/6, 179/11 in 181, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P12 meri 1.349 m2,
– P13: parcela, namenjena gradnji vzhodnega dela poslovilne ploščadi, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 172/3, 172/6, 179/11 in 181, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P13 meri 899 m2,
– P14: parcela, namenjena gradnji grobnega polja II.c, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 172/3, 172/6, 179/11 in 181, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P14 meri 1.614 m2,
– P15: parcela, namenjena gradnji pločnika, ki obsega zemljišči s parcelnima številkama 268/4 in 170/4 in del zemljišča s parcelno številko 1810/1, vse katastrska občina Dobrunje. Površina P15 meri 229 m2,
– P16: parcela, namenjena ureditvi servisne dovozne ceste, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 168/2, katastrska občina Dobrunje. Površina P16 meri 123 m2.
Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 9. »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije v geodetskem načrtu«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.«
13. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Prometna ureditev
Obstoječe in novopredvideno pokopališče se prometno napajata iz obstoječe Ceste II. grupe odredov.
Servisni dovoz poteka po poti na zahodni in severni strani pokopališča do servisnega vhoda na severnem delu vstopnega drevoreda. Na severni strani pokopališča je obračališče za osebna vozila in parkirišče s 3 parkirnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: PM).
Pot v vstopnem drevoredu je namenjena pešcem. Preko nje se vršijo dostava do poslovilnega objekta, dovoz mehanizacije za izkope in pobiranje odpadkov ter dostop za intervencijska vozila, ki se nadaljujejo krožno po servisnem dovozu na severni in zahodni strani pokopališča. Na severni in južni strani pešpoti so nameščeni potopni konfini.
Na južni strani pokopališča je parkirišče z 32 PM, od katerih morajo biti najmanj 4 PM namenjena funkcionalno oviranim osebam. Na zelenih površinah med parkiriščem in pokopališčem je dodatnih 27 PM. Poglobitev pločnika v območju uvoza na parkirišče mora biti izvedena z blago klančino. Pri severnem in južnem vhodu na vstopni drevored je treba urediti prostor za parkiranje koles z najmanj 28 PM za kolesa. Vsi javni prostori in ureditve so dostopni z invalidskimi vozički.
Prometna ureditev je določena na grafičnem načrtu št. 5. »Prometna ureditev in višinska regulacija«.«.
14. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Kanalizacija
Obstoječa javna kanalizacija poteka do Osnovne šole Sostro. Po Cesti II. grupe odredov je predvidena gradnja javne kanalizacije (Idejna rešitev: Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana, št. projekta 2522 V, 3189 K, maj 2009, izdelovalca JP VODOVOD –KANALIZACIJA, d.o.o.).
Komunalne odpadne vode iz poslovilnega objekta je treba obvezno speljati v javno kanalizacijo.
Ob soglasju lastnika interne kanalizacije je dopustna priključitev razširjenega dela pokopališča Sostro na obstoječ priključek k Osnovni šoli Sostro. Pred priključitvijo na interno kanalizacijo Osnovne šole Sostro je potrebno interni priključek pregledati s TV kamero, ter ga v primeru nepravilnosti sanirati.
Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja v Cesti II. grupe odredov je dopustna tudi gradnja nepretočne greznice. Po izgradnji javne kanalizacije v Cesti II. grupe odredov je treba greznico ukiniti, zgraditi samostojni kanalizacijski priključek in objekte priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
Odvod padavinske vode s streh, utrjenih povoznih in nepovoznih površin ter iz fontan je treba izvesti v ponikanje. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
Potek kanalov odpadnih voda je razviden iz grafičnega načrta št. 6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.«.
15. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
»Vodovod
Po severni strani Ceste II. grupe odredov poteka obstoječi vodovod PVC d 225 s hidrantno mrežo.
Za potrebe pokopališča je načrtovan vodovodni priključek z navezavo na omenjeni obstoječi javni vodovod. Po območju pokopališča je speljan interni vodovod s hidranti. Vodomerni jašek naj bo čim bliže javnemu vodovodu.
Pri načrtovanju in izvedbi vodnjakov je treba stremeti k racionalni porabi pitne vode.
Potek vodovoda in lokacije hidrantov so razvidni iz grafičnega načrta št. 6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.«.
16. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Elektrika
Obravnavano območje se napaja z električno energijo iz obstoječe transformatorske postaje Dobrunje (v nadaljnjem besedilu: TP). TP se nahaja na drogu na vzhodni strani Ceste II. grupe odredov v neposredni bližini predvidenega pokopališča ter nudi zadostne količine električne energije za predvidene ureditve pokopališča.
Novo nizkonapetostno omrežje poteka od TP do obstoječega stojnega mesta na parceli št. 168/2, k.o. Dobrunje. Na tem mestu se nov nizkonapetostni izvod spoji z obstoječim zemeljskim vodom, stojno mesto pa se ukine.
Priključno mesto predvidenih objektov je iz obstoječe priključno merilne omarice na cerkvi Sv. Mihaela.
Zemeljski vodi, ki potekajo pod povoznimi površinami, morajo biti uvlečeni v kabelsko kanalizacijo z jaški ustreznih dimenzij.
Po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj in pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični parametri in parametri priklopa objektov na elektroenergetsko infrastrukturo.
Potek elektroenergetskega omrežja je razviden iz grafičnega načrta št. 6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.«.
17. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Energetika – oskrba s plinom
Stavbe na območju UN morajo biti za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarno tople vode, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. V primeru, da stavbe zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode samo delno z obnovljivimi viri energije, za preostali del potreb še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50–100 mbar.
Glavni distribucijski plinovod N 28900 dimenzije DN 200, preko katerega se bo vršila oskrba na območju UN, poteka v cestišču Ceste II. grupe odredov.
Za priključitev predvidenih in obstoječih stavb na plinovodno omrežje je treba izvesti priključne plinovode z navezavo na obstoječi glavni distribucijski plinovod DN 200, ki poteka v cestišču Ceste II. grupe odredov. Priključni plinovodi se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici, nameščeni v ali na fasadi.
Priključni plinovodi in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o., www.jh-lj.si).
Potek plinovodnega omrežja je prikazan v grafičnem načrtu št. 6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.«.
18. člen
V 16. členu se:
– naslov »PTT omrežje« nadomesti z novim naslovom »Telekomunikacijsko omrežje«,
– na koncu člena dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V območju UN je načrtovana kabelska kanalizacija, ki bo omogočila priključitev na omrežje izbranega distributerja. Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati idejno zasnovo Telekomunikacije (telekomunikacijsko kabelsko omrežje), št. 26083021, Dekatel d.o.o., november 2013.
Potek telekomunikacijskega omrežja je prikazan v grafičnem načrtu št. 6 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
19. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Javna razsvetljava
Ob Cesti II. grupe odredov poteka javna razsvetljava s prižigališčem, ki se nahaja ob TP Dobrunje.
Poti v območju pokopališča in parkirišče je treba opremiti z javno razsvetljavo. Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Svetilke v območju pokopališča so lahko visoke max. 3,5 m.
Na poslovilni ploščadi ter v območju komunalnih otokov in fontan je dopustna dodatna osvetlitev z interno razsvetljavo.
Potek javne razsvetljave je določen v grafičnem načrtu št. 6. »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.«.
20. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Odpadki se zbirajo ločeno v tipskih zabojnikih, ki so locirani na zbirno odjemnih mestih ob vstopnem drevoredu. Lokacije zbirno odjemnih mest so določene na grafičnem načrtu št. 4. »Ureditvena situacija«.
Ob servisnem vhodu je predvideno mesto za zabojnik za odpadni material.
Odvoz odpadkov vrši upravljavec pokopališča.«.
21. člen
Naslov VI. poglavja »VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA« se spremeni tako, da se glasi: »VI. VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE«.
22. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Varovanje kulturne dediščine
Območje UN sega na registrirano enoto kulturne dediščine EŠD 2292 Ljubljana – Kapela sv. Mihaela v Sostrem. Pri projektiranju in izvedbi posegov v območju UN je treba upoštevati smernice ministrstva za kulturo in pridobiti kulturnovarstveno soglasje.«.
23. člen
Za 19. členom se doda naslov novega VI.a poglavja, ki se glasi: »VI.a REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI«.
Za naslovom poglavja se dodajo novi 19.a, 19.b in 19.c člen, ki se glasijo:
»19.a člen
Potresna nevarnost
Obravnavana lokacija se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VIII. Pospešek tal (g) s povratno dobo 475 let je 0,305. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje.
19.b člen
Ukrepi za varstvo pred požarom
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Stavbe so z intervencijskimi vozili dostopne po Cesti II. grupe odredov. Krožna vožnja je mogoča po vstopni poti z drevoredom in po servisni poti na severni in zahodni strani pokopališča. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3,00 m z razširitvami v območju zavijalnih radijev. Zunanji radiji obračanja morajo biti najmanj 10,50 m. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.
Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za gašenje zagotovljena iz obstoječega in načrtovanega hidrantnega omrežja. Tlak v obstoječem javnem hidrantnem omrežju je približno 3 bare. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi.
V projektni dokumentaciji je treba predvideti način varne evakuacije iz stavb v območju UN na proste površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu poti in voznih površin v območju UN. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.
Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 10. »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
19.c člen
Ukrepi za varstvo pred poplavami
Večji del območja UN je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščen v razred preostale poplavne nevarnosti. Del območja na zahodni strani je uvrščen v razred majhne poplavne nevarnosti. Kota stoletne visoke vode Q100 znaša od 279,85 m n. v. na severni strani območja UN do 280,90 m n. v. na južni strani območja UN.
Za varstvo objektov v območju UN pred poplavami je treba zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe:
– pritličja stavb in zunanja ureditev grobnih polj morajo biti dvignjeni 0,50 m nad koto Q100. Na severni strani načrtovanega pokopališča kota z varnostno višino znaša 280,35 m n.m., na južni strani pa 281,40 m n.m;
– v sklopu urejanja prve faze grobnih polj je treba v območju UN zagotoviti zadrževanje vode v enakem volumnu, kot je količina izpodrinjene vode zaradi nasipavanja terena;
– drugo fazo grobnih polj je dopustno izvajati šele po izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti spodnjega toka Ljubljanice in desnih pritokov v tistih segmentih, delih in elementih, ki bodo v skladu s predpisi zagotovili poplavno varnost pokopališča in njegovega vplivnega območja;
– v območju uvoza na parkirišče mora biti pločnik poglobljen na nivo ceste. S tem bo omogočen pretok visoke vode s Ceste II. grupe odredov proti vodotoku Dobrunjščica;
– višinska kota parkirišča ne sme biti višja od kote obstoječega terena.
Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati Hidrološko hidravlični elaborat v območju UN MM 9/2 Pokopališče Sostro, št. F76-FR/13, IZVO-R d.o.o., Ljubljana, november 2013. Območja razredov poplavne nevarnosti (obstoječe stanje) so določena v grafičnem načrtu št. 10. »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Za vse posege na območju UN, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pred pričetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje.«.
24. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Območje se lahko izgrajuje v treh fazah in z več etapami. Vsaka etapa izgradnje mora biti ograjena, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča.
I. faza obsega: zahodni del parkirišča, glavni vstop, vstopni drevored, poslovilno ploščad, poslovilni objekt A, servisni dovoz s parkirišči, servisni vhod in tri etape grobnih polj. Izvesti je treba tudi ustrezne protipoplavne ukrepe.
II. faza obsega: vzhodni del parkirišča in štiri etape grobnih polj.
III. faza obsega ureditve v obstoječem delu pokopališča, ki se lahko izvajajo časovno neodvisno od I. in II. faze.
Grobna polja znotraj posamezne faze se lahko izvajajo v ločenih etapah. Sočasno s prvo etapo grobnih polj v I. fazi morajo biti zgrajeni vstopni drevored, del parkirišča na parceli P5 in poslovilni objekt. Grobna polja v II. fazi se lahko izvajajo po ureditvi grobnih polj v I. fazi.
Kolumbarij se lahko izvede kot ločena etapa. Do izvedbe zidu s kolumbarijem je na južni strani pokopališča dopustna izvedba žične ograje, ki se obojestransko zasadi z živico višine 1,60 m.
Parkiršče se bo gradilo postopoma. Parkirna mesta na parceli P5 zadoščajo za grobna polja v I. fazi. Parkirna mesta na parceli P6 morajo biti izvedena ob pričetku uporabe grobnih polj v II. fazi.«.
25. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Do ureditve za pokopališko dejavnost ostanejo zemljišča II. faze in območja za nadaljnjo širitev v kmetijski rabi. Dopustne so tudi ureditve za zadrževanje visoke poplavne vode.«.
26. člen
Za 22. členom se doda naslov novega VII.a poglavja, ki se glasi:
»VII.a DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV«.
Za naslovom poglavja se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Poslovilni objekt A:
– pri višini so dopustna odstopanja navzdol do – 2,0 m.
Nadstrešnica:
– pri višini so dopustna odstopanja navzdol do – 3,0 m.
Grobna polja:
– kapacitete grobnih polj lahko odstopajo navzdol, odstopanja navzgor so dopustna do 20 % znotraj posamezne faze,
– pri klasičnih in žarnih grobovih lahko tlorisne dimenzije zemljišč grobnih polj odstopajo do ± 0,2 m, vendar morajo biti znotraj posamezne faze grobovi iste vrste enako veliki,
– v območju grobnega polja II.d so namesto grobov dopustne tudi druge ureditve, namenjene pokopališki dejavnosti, kot na primer poslovilna ploščad, parkovna ureditev, spominsko obeležje ipd.
Širina vstopne poti lahko odstopa do + 1,0 m.
Širina utrjene površine poslovilne ploščadi lahko odstopa do + 2,0 m.
Prometna in komunalna ureditev:
Pri realizaciji UN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posamezne infrastrukture.«.
27. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Vsa zemeljska dela morajo potekati pod arheološkim nadzorom. Investitor je dolžan pravočasno obvestiti pristojno strokovno službo za varovanje kulturne dediščine o dinamiki gradbenih del vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.«.
28. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»UN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Moste - Polje,
– Četrtni skupnosti Sostro.«.
29. člen
26. člen se črta.
30. člen
Vsi grafični načrti se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti, ki so sestavni deli sprememb in dopolnitev UN.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2013-55
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost