Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina, stran 4071.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 20. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Uradni list RS, št. 79/09 in 98/13) se spremeni 5. člen, tako da pravilno glasi:
»Zavod opravlja predvsem naslednje naloge:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma in malega gospodarstva,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti,
– informiranje v okviru turistično in poslovno informacijskih centrov,
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov,
– raziskovanje in analiziranje (trg, učinki delovanja),
– organizacija in izvajanje stikov z javnostjo in skupne ekonomske propagande,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinške, informacijske in promocijske dejavnosti (sejmi, borze, prireditve ipd.),
– organizacija in izvajanje prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri sestavi koledarja prireditev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanje naravnih vrednot zavarovanih območij in kulturnih spomenikov,
– svetovanje in pomoč pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih virov,
– opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ipd.),
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– organizacija in izvajanje usposabljanja,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja turizma in malega gospodarstva,
– pripravljanje in aktiviranje razvojnih projektov,
– sodelovanje pri prostorskem planiranju,
– pripravljanje razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske unije,
– koordinacija med vsemi subjekti, ki vplivajo na razvoj turizma in malega gospodarstva,
– vključevanje in sodelovanje z garancijskim skladom,
– izvajaje nalog, ki jih na zavod prenese ustanoviteljica in so namenjene razvoju in pospeševanju turizma in malega gospodarstva,
– izvajanje programov, ki jih bodo na zavod prenesle občina ustanoviteljica ali druge pravne osebe,
– upravlja z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, na naslovu Ulica Mirana Jarca 3, in izvaja druge naloge povezane z vzdrževanjem, ohranjanjem, preoblikovanjem in popularizacijo mestne muzejske zbirke,
– izvaja muzejsko in galerijsko dejavnost.
Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
2. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se glasi:
»Svet zavoda ima 7 članov, in sicer:
– štiri predstavnike ustanoviteljice,
– enega predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj,
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in
– enega predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.
Območna obrtna zbornica in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine imenujeta vsaka po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda.«
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnje) ali ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (druga bolonjska stopnja);
– poleg slovenskega in angleškega jezika na višji ravni obvlada še en tuj jezik,
– ima pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela,
– predloži program dela in razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.«
4. člen
Črtajo se 20., 21. in 22. člen.
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta tretja alineja. Dosedanje četrta do osma alineja postanejo tretja do sedma alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet zavoda se konstituira skladno s prvim členom odloka do 1. 1. 2015, do takrat nadaljuje z delom svet zavoda v obstoječi sestavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo vsa članstva v zavodu.
Akti zavoda se morajo uskladiti s tem odlokom v roku 60 dni od njegove uveljavitve, za kar je zadolžen direktor zavoda.
Direktor zavoda uskladi poslovanje zavoda skladno s tem odlokom, obvesti obstoječe člane o prenehanju članstva ter z njimi uredi medsebojna razmerja.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-33/2009-7
Črnomelj, dne 20. maja 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost