Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 330-1/2014 Ob-2517/14 , Stran 1362
Št. 330-1/2014 Ob-2517/14
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09) in s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 10/14), objavlja
razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2014
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2014. Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in 1998/2006. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 v okvirni višini EUR na kontu 4102171. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: 1) za naložbe v kmetijska gospodarstva: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Mestne občine Celje in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); 2) za zagotavljanje tehnične podpore: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci); 3) za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). IV. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske izjeme V/1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 20.000,00 EUR Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. 2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji..) na kmetijskih gospodarstvih. Cilji ukrepa – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (razen naložbe v mehanizacijo); – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – iz mnenja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah; – v primeru postavitve pašnikov in agromelioracijskih del: kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi za to pristojna inštitucija; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva; – vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva; – upravičenec mora priložiti vlogi obrazec D – iz subvencijskih vlog za leto 2014. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj 2ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha planta4nih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljiš1 (GERK 1160) ali olj1nikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev; – izdelava mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe; – stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja. Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200 EUR najvišji pa 3.500,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto. Najvišja predračunska vrednost investicije lahko znaša 12.000 EUR brez DDV. Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep naložbe) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V/2 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: 5.000,00. Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. Sofinancirane bodo aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja na kmetiji, povečani pridelavi, kakovostnejši pridelavi (tudi ekološki), k predelavi in dodani vrednosti osnovnih proizvodov, usmerjanje k prilagajanju h klimatskim spremembam, k morebitnemu povečanemu dohodku na kmetiji.. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. Sofinancirala se bodo tekmovanja, razstave in sejmi, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti določene panoge (dejavnosti društva), k večji prepoznavnosti Mestne občine Celje … 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Pogoji za pridobitev sredstev: – Društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se prijavljajo pod točke 1-4 poglavja »upravičeni stroški« morajo priložiti finančno ovrednoten letni program dela s seznamom članov ter predvidenim številom udeležencev. – Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju. – Članstvo v organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore. – Ob predložitvi zahtevka mora upravičenec priložiti seznam udeležencev s podpisi – iz Mestne občine Celje. – Za pridobitev zneska se morajo izvesti v vlogi predvidene aktivnosti kar naj bo razvidno iz zahtevka. – Znesek v zahtevku ne sme biti višji od 1000 EUR. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100 % stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Mestna občina Celje z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1000 EUR letno. Merila za izbor prijav na javni razpis (Ukrep tehnična podpora)): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V/3 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: 5.000,00 EUR. Predmet podpore: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: (1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), (2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo proizvodov za trg; (3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, (4) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, (5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike)); (6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in škriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); (7) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; (8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, (9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi, (10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Cilji ukrepa: Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme,; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Pogoji za pridobitev sredstev: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti – iz mnenja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; – upravičenci, ki so že prejeli za ta namen sredstva iz razpisa od 2010 do konec leta 2013 morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 2.500 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR brez DDV. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Merila za točkovanje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi. VII. Reševanje vlog Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8. dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. S tem datumom bodo uvrščene v vrstni red prispelih vlog. V primeru, da bo število vlog večje od količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlagatelji, ki so v ukrepu 1. in 2. prejeli višje število točk. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, se šteje vrstni red vlog glede na datum in uro prispetja. V primeru neporabljenih sredstev se sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so oddali vlogo do razpisnega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še eno odpiranje vlog. Datum odpiranja bo objavljen naknadno na spletnih straneh Mestne občine Celje. Odpiranje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1 in 4 pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva namenjena. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Roki za oddajo zahtevkov: Zahtevek za nakup kmetijske mehanizacije, tehnično podporo ter »de minimis« – nakup opreme: 3. 9. 2014. Zahtevek za ostale naložbe v kmetijska gospodarstva ter »de minimis« (gradbene investicije, investicije v obnovo gospodarskih poslopij …): 3. 9. 2014. Tem upravičencem se lahko rok za oddajo zahtevkov po predhodni utemeljeni prošnji podaljša do 9. 11. 2014. Upravičenci, katerim so bila z odločbo odobrena sredstva, pa niso v roku dostavili zahtevka, pravica do koriščenja sredstev propade. V primeru, da sredstva za kmetijsko mehanizacijo in opremo ne bodo pokoriščena do 3. 9. 2014, bodo le-ta odobrena upravičencem, ki so imeli sicer popolne vloge, vendar po prvem ocenjevanju vlog niso imeli dovolj točk, da bi jim bila sredstva odobrena. Ti upravičenci bodo obveščeni o možnosti in načinu koriščenja sredstev po pošti do 7. 9. 2014. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep »Naložbe v kmetijska gospodarstva«, morajo biti datirani po prejemu odločbe. Račune z datumom pred izdajo odločbe odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Računi za ostala dva ukrepa so lahko datirani od 1. 1. 2014 naprej. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2014. VIII. Rok za oddajo ter način oddaje Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo 2014 – Ne odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec A – vse zahtevane priloge. Rok za prijavo je 13. 6. 2014. Dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost