Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2511/14 , Stran 1359
Ob-2511/14
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12 – ZUJF), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in sklepa župana št: 671-93/2014 z dne 14. 5. 2014, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper v letu 2014
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2014. 1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – registrirana športna društva in klubi, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper, – ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih programov v MOK za preteklo leto, 2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prijavitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofinanciranja Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (kolikor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo, dobi število točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, kolikor ga ne, pa 0 točk). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa (zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov. Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka števila točk in vrednosti točke. 4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2014 je največ do 260.000 EUR. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v določenem roku ne dopolni, se zavržejo. 7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 13. junija 2014, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper za leto 2014, št.: 671-93/2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. 8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost