Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1499. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2014, stran 4069.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 28. redni seji dne 15. maja 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šalovci za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
+------+------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     | za leto 2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  1.997.531|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.449.437|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.384.617|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.182.751|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    74.154|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   127.712|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    64.820|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    30.120|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    34.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    39.156|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    11.819|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prod. zemlj. in neopred. |    27.337|
|   |sredstev                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   508.938|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   508.938|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  1.956.847|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   611.754|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    60.425|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno   |    9.087|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   477.865|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    45.630|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    18.747|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   500.715|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |     840|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   293.291|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    89.054|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   117.530|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   812.981|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   812.981|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    31.397|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.     |    9.160|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror.      |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    22.237|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |    40.684|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |       |
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    1.230|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    1.230|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      –|
|   |javnih skladih in pravnih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje        |       |
|   |v svoji lasti               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    –1.230|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI  |    39.454|
|   |MINUS ODHODKI               |       |
|   |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL    |       |
|   |(I.+IV.) – (II.+V.)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    47.812|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    47.812|
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |   –47.812|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |    –8.358|
|   |RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-   |       |
|   |(II.+V.+IX.)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |    8.358|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12)
– prihodki turistične takse
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za določene namene
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture
– zbrana sredstva iz naslova reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in o tem obvesti občinski svet. Župan odloča o likvidnostnem zadolževanju po predhodni odobritvi občinskega sveta.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske transfere ne sme presega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5 % vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o porabi obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja se pooblašča župana. Za pridobitev in odtujitev nepremičnega premoženja, v skladu s sprejetim programom, se pooblašča župana s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šalovci, v letu 2014 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se lahko v letu 2014 zadolžijo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin s soglasjem ustanovitelja. Poroštvene pogodbe v imenu občine sklepa župan s soglasjem občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2014
Šalovci, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost