Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca, stran 4039.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 149. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 27. seji dne 7. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca
1. člen
V Odloku o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95) se v četrti alineji prvega odstavka 4. člena besedilo »sekundarnih bivališč v že določenih območjih« nadomesti z besedilom »objektov v območjih, določenih za bivanje ter za oddih in rekreacijo«.
V petem odstavku se briše besedilo »ter določi nadomestila za odpravo posledic obremenjevanja parka«.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Za vstop na območje krajinskega parka se plačuje vstopnina. Vstopnina se plača v obliki dnevne ali sezonske karte.
Zavezanci za plačilo vstopnine so vozniki motornih vozil v poletnem času od 1. junija do 31. avgusta ob sobotah, nedeljah in praznikih, od 9. do 19. ure.
Vstopnina se plača na označenih in objavljenih plačilnih mestih.
Na predlog župana višino vstopnine za vsako sezono potrdi občinski svet.
Vstopnine ne plačujejo:
– domačini s stalnim prebivališčem na območju krajinskega parka;
– gozdarji, delavci Zavoda za gozdove Slovenije, delavci Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, delavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, novinarji in drugi delavci pri izvajanju svojih nalog, če se izkažejo s službeno izkaznico;
– lovske in ribiške družine z revirjem na območju krajinskega parka pri izvajanju svojih nalog;
– intervencijska vozila;
– upravljavci objektov in infrastrukture, ki se nahaja na območju krajinskega parka;
– lastniki stanovanjskih in počitniških objektov na območju krajinskega parka;
– vzdrževalci spominskih obeležij in obiskovalci organiziranih prireditev ob spominskih obeležjih.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka tega člena so upravičeni do brezplačne sezonske karte. Karto izda Občina Idrija na podlagi vloge upravičenca.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija.
V primeru ugotovljenih kršitev odloka inšpektor izda ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Nadzor nad izvajanjem 4.a člena tega odloka opravlja pristojna redarska služba.«
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 4. člena tega odloka.
Z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki ne upošteva določb 4.a člena tega odloka.«
5. člen
12., 13. in 14. člen se črtajo.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o določitvi in o načinu pobiranja nadomestila za obremenitev krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 44/13).
Ne glede na določbo četrtega odstavka 4.a člena višino vstopnine za leto 2014 določi s sklepom župan Občine Idrija.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-6/91
Idrija, dne 7. maja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost