Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 14-020-000056 Ob-2519/14 , Stran 1350
Št. 14-020-000056 Ob-2519/14
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavja z dne 26. 3. 2014, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje z dne 19. 5. 2014 ter s soglasjem občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica, objavlja Regionalna razvojna agencija Posavje – Garancijska shema Posavje v sodelovanju z naslednjimi bankami: NLB d.d., Hranilnica LON d.d., Delavska hranilnica d.d., Deželna banka Slovenije d.d. in Banka Koper d.d.,
javni razpis
za ugodne kredite podjetništvu z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2014
1. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP). Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Garancija RRA Posavja predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita. Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.250.615,00 EUR. Po posameznih občinah višina razpisanih sredstev znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu. 2. Pogoji za dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami 1. Splošni pogoji Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti, vendar garancija ne more presegati 48.000,00 EUR za obstoječa podjetja in 8.000,00 EUR za nova podjetja. Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež oziroma poslovno enoto. Dolgoročni investicijski krediti z garancijo RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje do 31. 1. 2015. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Krediti z garancijami se po tem razpisu dodeljujejo po shemi de minimis pomoči » ugodni krediti podjetništvu z garancijami Garancijske sheme Posavje« – št. priglasitve: M001-1338811-2014. 1.1 Vlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni l RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.), ki so: – obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so registrirana več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge, – MSP-ji s statusom novega podjetja, ki ni registrirano več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge in izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj zadnja 2 meseca. Vlagatelji morajo biti člani GSP ter imeti sedež in opravljati dejavnost na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, v kateri ima poslovno enoto. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča: – V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR; – V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR; – V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR. Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki: – v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, c) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce, – deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; – je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi; – ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim je potekel rok plačila; – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti; – je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, – je v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, – je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. 1.2 Nameni dodeljevanja sredstev Ugodni krediti z garancijami se dodeljujejo s sledečimi nameni: a) Za obstoječe MSP-je: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. b) Za MSP-je s statusom novega podjetja: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev. 1.3 Upravičeni stroški a) Upravičeni stroški za obstoječe MSP po tem razpisu so: Materialne investicije: – nakup nove ali rabljene opreme, ki ne sme biti starejša od pet let, – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije v primeru gradnje poslovnih prostorov, Nematerialne investicije: – nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo: – nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja …) Višina obratnih sredstev ne sme presegati 20 % višine odobrenega kredita oziroma maksimalno 12.000 EUR. b) Upravičeni stroški za MSP-je s statusom novega podjetja po tem razpisu so: Stroški materialnih investicij, ki zajemajo: – nakup nove opreme. Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo: – nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja …) Višina obratnih sredstev je lahko 100 % višina odobrenega kredita. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. Predmet operacije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem – upravičencem; prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja ali fizične osebe. V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije. 2. Finančni pogoji 2.1 Kreditni in garancijski pogoji za obstoječe MSP-je: – Maksimalna višina bančnega kredita: 60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV), – Minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV), – Potrebni lastni viri: minimalno 30 % upravičenih stroškov (brez DDV), – Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo, – Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki: – NLB d.d.: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Delavska hranilnica: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Hranilnica LON: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Deželna banka Slovenije: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Banka Koper d.d.: Euribor 6-mesečni + 3,45 %, – Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti oziroma ne več kot 48.000 EUR, – Odplačilna doba kredita: od 3 do 7 let, za odplačevanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo, – Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije, – Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje izdano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o denarni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji. Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV. 2.2 Kreditni in garancijski pogoji za MSP-je s statusom novega podjetja: – Maksimalna višina bančnega kredita: 10.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, – Minimalna višina bančnega kredita: 3.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, – Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo, – Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki: – NLB d.d.: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Delavska hranilnica: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Hranilnica LON: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Deželna banka Slovenije: Euribor 6-mesečni + 2,4 %, – Banka Koper d.d.: Euribor 6-mesečni + 3,45 %, – Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti oziroma ne več kot 8.000 EUR, – Odplačilna doba kredita: od 1,5 do 3 let, za odplačevanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo, – Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije, – Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje izdano garancijo na podlagi notarskega sporazuma o denarni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji. 2.3 Pravilo de minimis Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju1 – upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu. 1 Enotno podjetje je opredeljeno v Splošnih pogojih poslovanja Garancijske sheme Posavja. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o: 1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč, 2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 2.4 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov in garancij Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci: – katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja, – katerih projekti bodo: – razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na novih in /ali tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost), – ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja). Prednost pri dodelitvi kredita in garancije RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja. 3. Merila za izbor upravičencev Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor na osnovi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov, seznam obveznih prilog, prijavni list – vloga za odobritev kredita in garancije in izjava vlagatelja ter vzorec pogodbe o izdaji garancije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 02, Krško in na spletni strani, www.rra-posavje.si. 5. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije: garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 31. 1. 2015. 6. Rok za predložitev vlog: rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa do datuma zaprtja razpisa, in sicer do 31. 12. 2014 oziroma do porabe sredstev. 7. Obravnava vlog Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo prosilcu neodprte vrnile. 8. Pošiljanje vlog: vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško. 9. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško, tel. 07/488-10-44, 07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje

AAA Zlata odličnost