Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1488. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za naselje Videm, stran 4040.

Na podlagi prvega odstavka 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – odl. US), na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je župan Občine Krško, dne 15. 5. 2014, sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za naselje Videm
1. člen
(splošno)
S sprejemom sklepa župana Občine Krško se določa način in postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/01, 71/01, 74/10 in 62/11), v nadaljevanju: SD odloka o UN.
2. člen
(ocena stanja in izhodišča za pripravo SD odloka o UN)
Odlok o ureditvenem načrt za naselje Videm obravnava območje enote urejanja prostora od železniške proge na jugozahodu do Ceste 4. julija na severovzhodu ter od nadvoza – Prešernova ulica do Aškerčeve ulice, ki je bil sprejet v letu 2001. V letu 2001, 2010 in 2011 so bile že izvede spremembe in dopolnitve. Spremembe in dopolnitve so bile za manjše zaključene samostojne prostorske ureditve – gradnja poslovno stanovanjskega kompleksa na območju bivšega doma starejših občanov.
Glede na spremenjene gospodarske in finančne razmere, načrtovane ureditve v tem območju v večini še niso realizirane.
Na območju, kjer načrtuje pobudnica graditi zdravstveni center je v ureditvenem načrtu načrtovana rušitev obstoječih stavb Kolodvorska ulica 7 in Kolodvorska ulica 7a. Na lokaciji porušenih stavb je načrtovana gradnja podzemne garažne hiše, gradnja stolpiča s poslovnim programom, etažnosti P+5 ter pritličnega objekta s trgovskim programom.
Izhajajoč iz navedenega je bila podana pobuda s strani »Aristotel zdravstveni center d.o.o.«, Krško, za možnost gradnje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici (zraven avtobusne postaje na Vidmu – domačija Jesenšek, Kolodvorska ul. 7 in 7a).
Ugotovljeno je, da prostorski akt ne omogoča gradnje zdravstvenega centra na območju, ki ga predlaga pobudnica. Skladno s prostorskimi izhodišči ocenjujemo, da je umestitev zdravstvene dejavnosti kot tudi drugačna urbanistično arhitekturna zasnova objektov na predlaganem območju možna, zato se pristopa k spremembam in dopolnitvam odloka o UN.
S spremembo in dopolnitvijo odloka o UN se določijo novi prostorsko izvedbeni pogoji za možnost gradnje na obravnavanem območju.
Po sprejemu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o UN načrtovalec pripravi čistopis odloka.
3. člen
(okvirno območje SD odloka o UN)
Spremembe in dopolnitve odloka o UN so predvidene na območju Kolodvorske ulice, severno od železniške postaje. Območje sprememb in dopolnitev odloka o UN zajema zemljišča (v celoti ali del) s parc. št. 220/1, 216/2, 269/2, 271/1, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7 in 815, vse k.o. Stara vas.
Velikost območja je ca 0,4 ha.
V postopku izdelave SD odloka o UN je možna sprememba območja obdelave kot posledica upoštevanja smernic za načrtovanje, ki jih bodo podali kot nosilci urejanja prostora.
4. člen
(usmeritve za pripravo strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev SD odloka o UN bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, izdelanih idejnih zasnovah, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter izraženih investicijskih namer občine in potrebah lastnikov zemljišč:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– Ureditveni načrt za naselje Videm (Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm, Uradni list RS, št. 24/01, 71/01, 74/10 in 62/11),
– Idejna zasnova, ki je bila priložena k pobudi in jo je izdelal MV Biro, Marija Vlahušič, Krško, prejeta v marcu 2014,
– Smernice nosilcev urejanja prostora in strokovna gradiva drugih udeležencev.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave SD odloka o UN.
V kolikor bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), bo naročnik to zagotovil; postopek bo v skladu z določili veljavne zakonodaje potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki.
5. člen
(roki in postopek za pripravo)
Skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju bo postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o UN bo potekal po skrajšanem postopku, ki omogoča, da se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Okvirni terminski plan:
+------------------------+---------------+---------------+
|Faza / aktivnosti    |Nosilec    |Rok izdelave  |
+------------------------+---------------+---------------+
|Sprejem ter objava   |Občina Krško  |7 dni     |
|sklepa o izdelavi SDUN |        |        |
|v Uradnem listu RS   |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava osnutka SDUN  |načrtovalec  |21 dni     |
+------------------------+---------------+---------------+
|Pridobitev smernic   |načrtovalec  |15 dni     |
+------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava dopolnjenega  |načrtovalec  |21 dni po   |
|osnutka         |        |prejetju vseh |
|            |        |smernic    |
+------------------------+---------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni |Občina Krško  |7 dni     |
|razgrnitvi in javni   |        |        |
|obravnavi dopolnjenega |        |        |
|osnutka; objava v    |        |        |
|svetovnem spletu in na |        |        |
|krajevno običajen način |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Javna razgrnitev z   |Občina Krško  |15 dni     |
|javno obravnavo v času |        |        |
|razgrnitve       |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Priprava stališč do   |Občina Krško, |5 dni     |
|pripomb in predlogov  |načrtovalec  |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Sprejem stališč do   |Občina Krško  |5 dni     |
|pripomb in predlogov  |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Objava stališč v    |Občina Krško  |7 dni     |
|svetovnem spletu in na |        |        |
|krajevno običajen način |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava predloga SDUN |načrtovalec  |15 dni od   |
|na podlagi sprejetih  |        |potrditve   |
|stališč         |        |stališč do   |
|            |        |pripomb    |
+------------------------+---------------+---------------+
|Pridobitev mnenj k   |načrtovalec  |15 dni     |
|predlogu SDUN      |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Izdelava usklajenega  |načrtovalec  |15 dni po   |
|predloga        |        |prejemu vseh  |
|            |        |mnenj     |
+------------------------+---------------+---------------+
|Obravnava in sprejem  |Občinski svet |        |
|predloga na seji    |Občine Krško  |        |
|Občinskega sveta    |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem |Občina Krško  |15 dni     |
|listu RS        |        |        |
+------------------------+---------------+---------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adraplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Ansat d.o.o., CKŽ 47, 8270 Krško,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
in drugi udeleženec:
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
Nosilci urejanja prostora morajo glede na to, da gre za skrajšani postopek v skladu z 61.a členom ZPNačrta podati smernice in mnenje v 15 dneh od podane vloge.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec SD odloka o UN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave SD UN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD odloka o UN)
Pripravljavec SD odloka o UN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Naročnik in investitor SD odloka o UN je Aristotel, zdravstveni center d.o.o., Ilije Gregoriča 18a, 8270 Krško.
Načrtovalec oziroma izdelovalec SD odloka on UN je Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, ki ga je izbral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o UN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave in razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka o SD odloka o UN v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (štiri izvodi) in digitalni obliki (dva izvoda), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen
(končne določbe)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si.
Št. 3505-4/2014-O503
Krško, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost