Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2499/14 , Stran 1386
Ob-2499/14
Na podlagi 35. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj (v nadaljevanju: dom), št.: 7-3/2003, z dne 29. 3. 2004, je Svet Doma starejših občanov Črnomelj (v nadaljevanju: svet), dne 15. 5. 2014 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja. 1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Svet doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, objavlja javni razpis za direktorja Doma starejših občanov Črnomelj, za mandatno obdobje 2015 – 2020. 3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2 – ZSV – UPB2) Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah); 2. zahteve iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Domu starejših občanov Črnomelj (Izdaja 06, z dne 14. 7. 2008) in sicer: 2.1.1. zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja – obvezna, predvidena za delovno mesto direktorja: 2.1.2. znanja s področja organizacije in vodenja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti, 2.1.3. znanja s področja projektnega planiranja in strateškega vodenja, 2.1.4. znanja s področja varstva pri delu za vodilne delavce. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati z uradnimi pisnimi dokazili o opravljenem usposabljanju. 4. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8. dni po njegovi objavi. 5. Za pravočasno se štejejo vloge, ki so priporočeno poslane po pošti najpozneje osmi dan po objavi razpisa. 6. Razpis bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja. 7. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. 8. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za katerega bo ugotovil, da je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja. 9. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, ali naslednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. 10. Z imenovanim kandidatom bo, na osnovi Zakona o delovnih razmerjih, sklenjena pogodba o zaposlitvi. 11. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pisni obliki, po pošti priporočeno, na naslov: Svet doma starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, s pripisom »razpis za direktorja«. 12. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma starejših občanov Črnomelj

AAA Zlata odličnost