Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014, stran 4073.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 46. seji dne 21. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2014 določajo obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.
2. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
2. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 700.000,00 EUR, pod pogoji, ki jih za posamični primer določi občinski svet.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(ostala določila)
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2014 ostanejo nespremenjena.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0011/2013
Lendava, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost