Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2495/14 , Stran 1388
Ob-2495/14
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l., Industrijska cesta 8, 6310 Izola (v nadaljevanju Komunala Izola d.o.o.), objavlja na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
objavljeno na spletni strani Komunale Izola d.o.o. od dne 23. 5. 2014. 1. Predmet prodaje: Kompaktor Bomag: – Model BC 601 RS, – Leto izdelave 1991, – Datum aktiviranja 28. 10. 2011. Kompaktor Bomag je v uporabi in ima opravljenih cca. 10.800 delovnih ur. Ogled in preiskus Kompaktorja Bomag je mogoč do 6. 6. 2014 na deponiji v Izoli, po predhodnem telefonskem dogovoru. Kontaktna oseba, Gino Gergeta, vodja DE mehanizacija, tel. 05/663-49-40 ali 041/351-054. 2. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., je za prodajo premičnega premoženja pridobila uradno cenitev sodnega cenilca strojne stroke. Cena Kompaktorja Bomag znaša minimalno 30.000,00 EUR z DDV. 3. Izbrani ponudnik bo moral v roku 3 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe Javnemu podjetju Komunala Izola d.o.o., nakazati celotno kupnino za nakup Kompaktorja Bomag in priložiti potrdilo o vplačani kupnini, kar je pogoj za prevzem predmeta prodaje. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Kompaktor Bomag se prodaja na način videno-kupljeno, kar pomeni, da je brez garancije in reklamacija po prevzemu ni možna. 5. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., bo izbrala ponudbo tistega ponudnika, ki bo ob upoštevanju vseh pogojev ponudil najvišjo ceno za nakup Kompaktorja Bomag. 6. Izbrani ponudnik bo moral poleg kupnine plačati tudi vse ostale dajatve, ki so vezane na prodajo. 7. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika. – Navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke pri pravnih osebah. – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od cene, navedene v 2. točki te objave. – Pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji iz razpisa z lastnoročnim podpisom. – Potrdilo o plačani varščini v višini 3.000,00 EUR z DDV, ki jo lahko ponudnik poravna na TTR podjetja ali na blagajni podjetja. 8. Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja premičnega premože­nja«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in polni naslov ponudnika. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do dne 9. 6. 2014, do 10. ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov Komunale Izola d.o.o. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2014, ob 12. uri na sedežu podjetja. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pri javnem odpiranju pisna pooblastila za sodelovanje. 9. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje pravico po prejemu in pregledu ponudb opraviti pogajanja s ponudniki, z namenom doseganja ugodnejše ponudbe. 10. Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in s tem ne bo prevzela nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnikov. 11. Vsa ostala določila prodaje premičnega premoženja bodo navedena v kupoprodajni pogodbi.
Komunala Izola d.o.o.

AAA Zlata odličnost