Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 0142-1/2014 Ob-2489/14 , Stran 1353
Št. 0142-1/2014 Ob-2489/14
Občina Šentjernej na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.. 5/01, 3/04 in 13/08) in Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/11) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej
1. Koncedent: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke ter pogrebne dejavnosti v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/11). 3. Predmet koncesije: Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč. Pod urejanje pokopališč spadajo predvsem naslednja dela: – vodenje katastra pokopališč, – določanje posameznih zvrsti grobov, – čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, – odvoz odpadkov, – košnja zelenic, – urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin in žive meje, – vzdrževanje poti, – opravljanje manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah, – opravljanje ostalih del, ki sodijo v ta okvir. Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališčih in obsega: – zagotovitev uporabe mrliške vežice, – izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, – izvajanje pogrebne svečanosti, – prva ureditev groba, – izvajanje pokopališke dežurne službe, – druge krajevnim običajem primerne ter potrebne pokopališke storitve. 4. Območje izvajanja koncesije Koncesija se podeljuje za pokopališko dejavnost in urejanje pokopališč na območju Občine Šentjernej za naslednja pokopališča: – pokopališče Šentjernej, – pokopališče Orehovica, – pokopališče Šmarje, – pokopališče Groblje, – pokopališče Gradišče. Koncesija se podeli eni fizični ali pravni osebi ali eni skupini prijaviteljev za vsa pokopališča na območju Občine Šentjernej. 5. Koncesijska dajatev: koncesionar za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev v višini treh odstotkov od prometa ustvarjenega z izvajanjem javne službe. 6. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let in prične veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja. 7. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Šentjernej www.sentjernej.si in v prostorih občinske uprave Občine Šentjernej v času uradnih ur. Kontaktna oseba s strani koncedenta je Tina Gazvoda, 07/39-33-579, e-pošta: sentjernej@siol.net. 8. Kraj in rok za predložitev vlog: kandidati oddajo vloge s priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici, ki je označena, kot je to predpisano v razpisni dokumentaciji, po pošti ali osebno na naslov: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, najpozneje do 20. 6. 2014 do 10. ure. Vloga šteje za pravočasno, če je prispela na naslov občine do predpisanega roka, ne glede na način dostave (priporočeno po pošti ali osebno). 9. Zahteve glede vsebine vlog: kandidat mora pripraviti en izvod vloge, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Neizpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da se ponudba izloči iz postopka. 10. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju: kot kandidat na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javne službe, in izpolnjuje predpisane pogoje ter ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Podrobnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. Za popolnost vloge mora kandidat predložiti vse dokumente in vloge, navedene v razpisni dokumentaciji. 11. Pogoji za predložitev skupne vloge: na javni razpis se lahko prijavi tudi več oseb skupaj tako, da oddajo skupno vlogo. V primeru, da vlogo odda skupina kandidatov, morajo vlogi priložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno vlogo, koncedent izpolnjevanje statusnih in ekonomsko-finančnih pogojev, kot so določeni v razpisni dokumentaciji, ugotavlja za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje organizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 12. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo izbran po postopku in na način, kot ga določajo koncesijski akt, zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, in zakon, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo in mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da bo dokumentacija kandidata formalno nepopolna, bo komisija pozvala prijavitelja, da jo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je vloga popolna, v nasprotnem primeru je nepravilna oziroma nepopolna. Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev brez obveznosti do njih. 13. Merila za izbor najugodnejšega kandidata: Za koncesionarja bo izbran najugodnejši prijavitelj v skladu z naslednjimi merili za ocenjevanje prijav: – predlagane cene storitev – največ 50 točk; – tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe – največ 15 točk; – kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe – največ 15 točk; – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe – največ 15 točk; – sposobnost začetka izvajanja javne službe v 30 dneh od sklenitve koncesijske pogodbe – največ 5 točk. Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji. Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Najvišje število točk po vseh merilih lahko znaša 100. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk po merilu »predlagane cene storitev«. 14. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo v petek, 20. 6. 2014, ob 12. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju v prostorih občinske uprave Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. 15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
Občina Šentjernej

AAA Zlata odličnost