Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave, stran 4094.

Na podlagi petega odstavka 16. člena ter tretjega in šestega odstavka 16.a člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13 in 114/13 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave
1. člen
V Pravilniku o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave (Uradni list RS, št. 6/12) se v četrti alineji 1. člena besedilo »Skupnost centrov za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: skupnost)« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, po potrebi objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za zakonite zastopnike.«.
V drugem odstavku se beseda »Skupnost« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve,«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta drugi stavek, v tretjem stavku pa se beseda »skupnost« nadomesti z besedilom »Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani«.
V drugem odstavku se v drugem stavku beseda »skupnost« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve«, v tretjem stavku pa se beseda »skupnost« nadomesti z besedilom »Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, vodi seznam zakonitih zastopnikov (v nadaljnjem besedilu: seznam), na katerega uvrsti prejemnike potrdila o usposobljenosti, ki ga posreduje centrom za socialno delo.«.
V drugem odstavku se v prvem in drugem stavku beseda »Skupnost« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve,«.
5. člen
V prilogi 1 in prilogi 2 se beseda »organa« nadomesti z besedo »izdajatelja«, za besedilom »6/12« se doda besedilo »in 36/14«, besedilo »Skupnost centrov za socialno delo« pa se nadomesti z besedilom »Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2014
Ljubljana, dne 9. maja 2014
EVA 2014-1711-0024
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost