Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 478-22/2014 Ob-2503/14 , Stran 1388
Št. 478-22/2014 Ob-2503/14
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/12 in 6/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Straža
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb prodaje: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednja nezazidana stavbna zemljišča: 2.1. parc. št. 1142/7 (ID znak: 1447-1142/7-0, ID 951376), zemljišče, v izmeri 1278 m², k.o. 1447 Gorenja Straža. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12) nahaja v enoti urejanja prostora ZHR-2, v območju namenske rabe Sks – Površine podeželskega naselja. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014. Izhodiščna cena: 27.733,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. parc. št. 1142/18 (ID znak: 1447-1142/18-0, ID 4310299), zemljišče, v izmeri 1195 m², k.o. 1447 Gorenja Straža. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12) nahaja v enoti urejanja prostora ZHR-2, v območju namenske rabe Sks – Površine podeželskega naselja. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014. Izhodiščna cena: 35.659,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.3. parc. št. 1142/19 (ID znak: 1447-1142/19-0, ID 3638845), zemljišče, v izmeri 1195 m², k.o. 1447 Gorenja Straža. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12) nahaja v enoti urejanja prostora ZHR-2, v območju namenske rabe Sks – Površine podeželskega naselja. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2014. Izhodiščna cena: 35.659,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje in udeležbe v postopku: 3.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. 3.2. Nepremičnine se bodo prodajale najmanj za izhodiščno ceno. 3.3. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo ugotovljeno, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 3.5. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine na račun Občine Straža, št. 01403-0100020316, z navedbo »Plačilo varščine za nepremičnino 2.1./2.2./2.3. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, zapade varščina v korist Občine Straža. 3.6. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je odstopil od nakupa in ima Občina Straža pravico obdržati že vplačano varščino. 3.7. Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 3.8. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati tudi davek na dodano vrednost, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške. 3.9. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. 4. Obvezne sestavine pisne ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: 4.1. podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov ali sedež, EMŠO ali matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke; 4.2. navedbo nepremičnine, na katero se nanaša ponudba; 4.3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; 4.4. obvezne priloge: – fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije oziroma druge države članice Evropske unije za fizične osebe; – fotokopija osebnega dokumenta oziroma potnega lista za fizične osebe; – overjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe, – originalno dokazilo o plačilu varščine, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe. 5. Rok za predložitev ponudbe: 5.1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko 2.1./2.2./2.3« najpozneje do 10. 6. 2014 do 10. ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. 5.2. Ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece od datuma oddaje ponudbe. 5.3. Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. 6. Odpiranje ponudb in postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 6.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 6. 2014, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Straža. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana s sklepom. Ponudbe se bo odpiralo po naslednjem vrstnem redu: 1. zemljišče pod zaporedno št. 2.1., 2. zemljišče pod zaporedno številko 2.2. in 3. zemljišče pod zaporedno številko 2.3. 6.2. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija najugodnejše ponudnike v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pravni posel za nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 7. Dodatne informacije Dodatne informacije o postopku javnega zbiranja ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na Občini Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, kontaktna oseba: Tea Urbančič Kavšček, tel. 07/38-48-559, elektronska pošta: tea.urbancic@obcina-straza.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Straža, www.obcina-straza.si.
Občina Straža

AAA Zlata odličnost