Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1507. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, stran 4080.

Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13 in 114/13 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito
1. člen
V Uredbi o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 55/11) se v 1. členu v četrti alineji za besedilom »nastanitve v« doda beseda »nastanitvenih«. V sedmi alineji se črta besedilo »in usposabljanja«.
2. člen
V 2. členu se na začetku besedila doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Oseba, ki ji je izdan sklep iz šestega odstavka 105. člena zakona, se mora 14 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje zglasiti pri pristojnem organu zaradi podaljšanja dovoljenja za prebivanje.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(zagotavljanje informacij)
(1) Osebam z mednarodno zaščito ministrstvo zagotavlja informacije iz 90. člena zakona v obliki priročnikov in brošur ter v elektronski obliki in na spletni strani. Zagotovi jih tudi organom, ki obravnavajo te osebe, drugim državnim organom ter mednarodnim in nevladnim organizacijam.
(2) V obdobju pomoči pri vključevanju v okolje iz prvega odstavka 99. člena zakona lahko ministrstvo osebam z mednarodno zaščito informacije zagotavlja tudi z individualnim svetovanjem.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(nastanitev oseb z mednarodno zaščito)
(1) Postopek nastanitve na podlagi 92. člena zakona se začne na zahtevo osebe z mednarodno zaščito. Zahtevek za nastanitev se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe. Ministrstvo osebi z mednarodno zaščito v najkrajšem možnem času izda odločbo o nastanitvi.
(2) Pri nastanitvi oseb z mednarodno zaščito v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva pristojni organ upošteva načelo ohranjanja enotnosti družine.
(3) Ob nastanitvi se oseba z mednarodno zaščito seznani s pravicami in dolžnostmi, povezanimi s prebivanjem v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva, in prejme izvod hišnega reda v njej razumljivem jeziku.«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v tabeli v prvi vrstici črta besedilo »oziroma vlagatelj«.
V tretjem odstavku se besedilo »na dan izselitve iz azilnega doma« črta.
6. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zahtevek za družinske člane lahko oseba z mednarodno zaščito, ki je na podlagi zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, združila družino, vloži od dneva njihovega prihoda v Republiko Slovenijo.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zahtevku je treba priložiti kopijo najemne pogodbe oziroma aneksa k najemni pogodbi, veljavno odločbo o denarni socialni pomoči na dan vložitve zahtevka oziroma potrdilo o podani vlogi za denarno socialno pomoč ter izpis prilivov na vseh bančnih računih vlagatelja oziroma njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka in potrdilo o dohodkih zavezanca, ki je vlagatelja oziroma njegove družinske člane dolžan in zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za besedo »zaščito« doda besedilo »in družinskim članom osebe z mednarodno zaščito, ki imajo dovoljenje za prebivanje izdano na podlagi zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Lastna sredstva osebe z mednarodno zaščito so po tej uredbi dohodki, kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.«.
8. člen
V 10. členu se za besedo »zaščito« doda besedilo »oziroma osebe z mednarodno zaščito in njenih družinskih članov, ki imajo dovoljenje za prebivanje izdano na podlagi zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev«.
9. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Drugi stroški, povezani z najemom stanovanja, so obratovalni stroški (stroški za dobavljeno energijo, ogrevanje stanovanja, komunalne storitve, obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe), ki jih mora oseba z mednarodno zaščito kot najemnik plačevati v skladu z najemno pogodbo in predpisi o stanovanjskih najemnih razmerjih.«.
10. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se vloži zahtevek iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe in oseba, ki vloži zahtevek, nadomestilo že prejema, in obdobje iz prvega odstavka tega člena še ni poteklo, se denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu določi na novo.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
11. člen
Naslov IV. poglavja in 13. člen se spremenita tako, da se glasita:
»IV. IZOBRAŽEVANJE
13. člen
(izobraževanje)
(1) Sredstva za izobraževanje oseb z mednarodno zaščito iz prvega odstavka 97. člena zakona zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, zagotavlja osebam z mednarodno zaščito tudi učbenike iz učbeniškega sklada, če ga šola ima.
(2) Osebam z mednarodno zaščito brez lastnih dohodkov oziroma drugače zagotovljenega preživljanja druge stroške za izvajanje rednega programa izobraževanja krije ministrstvo.«.
12. člen
V prvem odstavku 14. člena se beseda »integraciji« nadomesti z besedo »vključevanju«.
13. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »so« doda besedilo »v času izvajanja osebnega integracijskega načrta«.
14. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »so« doda besedilo »v času izvajanja osebnega integracijskega načrta«.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe novega tretjega odstavka 8. člena, spremenjenega tretjega odstavka 9. člena, spremenjenega 10. člena in novega tretjega odstavka 12. člena uredbe, se začnejo uporabljati z dnem, ko se začnejo uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 26/14), ki urejajo združevanje družine oseb s priznano mednarodno zaščito. Do začetka uporabe določb iz prejšnjega stavka se v zvezi z združevanjem družine oseb s priznano mednarodno zaščito uporabljajo 8. člen, tretji odstavek 9. člena, 10. člen in 12. člen Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 55/11).
Št. 00717-14/2014
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2014-1711-0021
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost