Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1472. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil, stran 4016.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 11. člena in 1. točke prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil
1. člen
V Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13) se v prvem odstavku 16. člena na koncu drugega stavka pred piko dodata vejica in besedilo: »razen v primeru namestitve pnevmatik z večjo nosilnostjo ali kategorijo hitrosti«.
2. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »kategorij L(1e) in L(2e)« nadomesti z besedilom »kategorije L«.
3. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedo »strani« doda beseda »vozila«.
4. člen
Za desetim odstavkom 34. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Obliko nadgradnje »SA – bivalno vozilo« lahko dobi zgolj vozilo kategorije M.«.
5. člen
Za šestim odstavkom 40. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Obliko nadgradnje »SD – pogrebno vozilo« lahko dobi zgolj vozilo kategorije M.«.
6. člen
V četrtem odstavku 46. člena se besedilo »cesti, rezervirani za motorna vozila« nadomesti z besedilom »hitri cesti«.
7. člen
V prvem odstavku 51. člena se v prvi alineji beseda »mase« nadomesti z besedilom »gasilne sposobnosti«.
8. člen
V Prilogi II se v Delu A v točki 2.3.3 besedilo »Štiriosna motorna vozila z dvema krmiljenima osema« nadomesti z besedilom »Štiri- in večosna motorna vozila«.
9. člen
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-109/2014
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2014-2430-0052
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost