Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1484. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014, stran 4038.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji dne 7. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2014 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+---------+-------------------------------------+---------------+
|KONTO  |OPIS                 | Proračun leta|
|     |                   |      2014|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI          |   19.688.507|
|     |(70+71+72+73+74+78)         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   11.364.598|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    70|DAVČNI PRIHODKI           |   9.172.988|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   700|Davki na dohodek in dobiček     |   7.804.916|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   703|Davki na premoženje         |   1.049.320|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   704|Domači davki na blago in storitve  |    318.752|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    71|NEDAVČNI PRIHODKI          |   2.131.867|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   710|Udeležba na dobičku in dohodki od  |   1.617.128|
|     |premoženja              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   711|Takse in pristojbine         |     5.780|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   712|Globe in druge denarne kazni     |     39.500|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   713|Prihodki od prodaje blaga in     |     28.459|
|     |storitev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   714|Drugi nedavčni prihodki       |    441.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    72|KAPITALSKI PRIHODKI         |   1.156.352|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   720|Prihodki od prodaje osnovnih     |   1.110.000|
|     |sredstev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   722|Prihodki od prodaje zemljišč in   |     46.352|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    73|PREJETE DONACIJE           |       0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   730|Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    74|TRANSFERNI PRIHODKI         |   7.010.386|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   740|Transferni prihodki iz drugih    |   1.913.444|
|     |javnofinančnih institucij      |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   741|Prejeta sredstva iz državnega    |   5.096.942|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    78|PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |    216.914|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   787|Prejeta sredstva od drugih evropskih |    216.914|
|     |institucij              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |   20.766.549|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    40|TEKOČI ODHODKI            |   4.923.759|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   400|Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    752.465|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   401|Prispevki delodajalcev za socialno  |    114.488|
|     |varnost               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   402|Izdatki za blago in storitve     |   3.731.866|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   403|Plačila domačih obresti       |    103.970|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   409|Rezerve               |    220.970|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    41|TEKOČI TRANSFERI           |   4.849.858|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   410|Subvencije              |     52.950|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   411|Transferi posameznikom in      |   2.582.619|
|     |gospodinjstvom            |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   412|Transferi neprofitnim organizacijam |    858.892|
|     |in ustanovam             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   413|Drugi tekoči domači transferi    |   1.355.397|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    42|INVESTICIJSKI ODHODKI        |   10.643.327|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   10.643.327|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    43|INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    349.605|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   431|Investicijski transferi pravnim in  |    137.730|
|     |fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|     |uporabniki              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   432|Investicijski transferi proračunskim |    211.875|
|     |uporabnikom             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |   –1.078.042|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |        |
|     |NALOŽB                |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     1.780|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     1.780|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   750|Prejeta vračila danih posojil    |     1.780|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   751|Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     1.780|
|     |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |C. RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     |   1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    50|ZADOLŽEVANJE             |   1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   500|Domače zadolževanje         |   1.391.820|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)   |    421.937|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|    55|ODPLAČILA DOLGA           |    421.937|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|   550|Odplačila domačega dolga       |    421.937|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |    –106.379|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |    969.883|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |   1.078.042|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |    106.379|
|     |DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
V 4.a členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Denarna sredstva, s katerimi so razpolagale krajevne skupnosti Občine Idrija ob ukinitvi na dan 31. 3. 2014, so sredstva posameznih krajevnih skupnosti, kot neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna Občine Idrija.«
3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila v vrednosti 250.000 € za padavinsko kanalizacijo, v vrednosti 270.000 € za asfaltacijo LC 496 011 Korita–Ledinske Krnice, v vrednosti 821.850 € za investicijo vrtec Črni Vrh, v vrednosti 50.000 € za izgradnjo optičnega omrežja.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 8. maja 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost