Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2522/14 , Stran 1376
Ob-2522/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavljamo
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. II. Predmet oddaje v najem je poslovni prostorov v Domžalah, ki je last Občine Trzin, in sicer: poslovni prostor v PT na Ljubljanski 85, Domžale, v pritličju stavbe št. 5413, posamezni del št. 45, stoječ na parceli 3888/1 in 3888/3, k.o. Domžale, v izmeri 80,50 m2. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe se šteje, da je odstopil od najema. IV. Osnovni pogoji najema in čas oddaje v najem: – Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem. – Najemnik je poleg najemnine za poslovni prostor dolžan plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v roku usposobitve (rok, v katerem ne plačuje najemnine), ki prične teči od dneva začetka najemnega razmerja in predvidoma traja en mesec, v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini. – Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru. – Poslovni prostori se oddaja v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom v skladu z zakonom. V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Trzin (sejna soba), Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v četrtek, dne 12. 6. 2014, s pričetkom ob 10. uri. VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja Višina izklicne mesečne najemnine za poslovni prostor znaša 8,50 EUR/m2 (brez DDV) in je znižana za 15 % od izklicne cene, ki je bila določena s cenitvijo, ki jo je opravil stalni sodni izvedenec in cenilec za gradbeno in vodnogospodarsko stroko ter cenilec nepremičnin s certifikatom ASA, Agencije RS, Rigler Anton, gradb. ing. v mesecu novembru 2013. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 0,25 EUR/m2 (brez DDV). VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 11. 6. 2014 do 13. ure, plačati varščino v višini izklicne mesečne najemnine (684,25 EUR + DDV) na transakcijski račun Občine Trzin št. 01386-0100001846, z navedbo »dražbena varščina- Ljubljanska 85«. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter način in rok plačila najemnine Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) po poteku roka usposobitve (rok v katerem najemnik ne plačuje najemnine) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun (s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo na dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku dveh dni po končani javni dražbi. Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči mesec. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so državljani RS. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti odločbo o vpisu oziroma izpisek iz sodnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 15 dni), potrdilo banke, da TRR v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (ne sme biti starejše od 15 dni) ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za primer vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list oziroma izpis iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na vpogled). – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. – Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent ne more dražiti na javni dražbi. X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji: – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino. – Javna dražba najemnine za poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe. – Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo javne dražbe za oddajo poslovnega prostora. – Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo plačano varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino. – Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano varščino. XI. Informacije: interesenti lahko dodatne informacije o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo na Občini Trzin pri Bojani Lenaršič ali po tel. 01/564-45-44. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Trzin http://www.trzin.si. XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.
Občina Trzin

AAA Zlata odličnost