Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1481. Statut Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, stran 4022.

Na podlagi 15. člena Statuta Skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 45/10) je Skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije dne 21. 3. 2014 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta, Upravni odbor Skupščine Združenja pa je dne 15. 4. 2014 na podlagi 61. člena Statuta sprejel čistopis Statuta v naslednjem besedilu
S T A T U T
Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – Skupnost zavodov je nastalo na podlagi Zakona o zavodih s preoblikovanjem Poslovne skupnosti za zdravstvo Slovenije in je njen zakoniti pravni naslednik.
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Združenje) je pravna oseba in je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg. št. Srg 2000/01235.
Člani Združenja so javni zdravstveni zavodi in druge pravne osebe, ki na območju Republike Slovenije opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije kot pretežni/glavni del svoje dejavnosti in so sprejeli sklep o pristopu v Združenje.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in niso zajete v prejšnjem odstavku oziroma je njihova dejavnost povezana z zdravstveno dejavnostjo, lahko sodelujejo pri uresničevanju nalog Združenja, vendar niso člani Združenja. Njihove pravice in obveznosti se določijo s pogodbo.
Združenje je član Evropske zveze bolnišnic in drugih zdravstvenih organizacij (HOPE) in sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami.
2. člen
Ime skupnosti zavodov je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, skrajšano Zdrzz. Za poslovanje s tujino se uporablja naziv Association of Health Institutions of Slovenia.
Sedež je v Ljubljani, Riharjeva ulica 38.
3. člen
Združenje je pravna oseba, ima štampiljko okrogle oblike, na kateri sta vpisana ime in sedež Združenja.
Združenje ima emblem. Je kvadratne oblike in sestavljen iz modrih kvadratov v obliki črke Z na beli podlagi. V emblem je z modro barvo vrisana Eskulapova palica s kačo. Emblem se uporablja na pismih, dopisih, informativnih glasilih in drugih edicijah ter v pravnem prometu.
Emblem se lahko uporablja tudi v črno-belem tisku. Postavljen je lahko pred, nad ali pod ime.
4. člen
S Statutom Združenja se urejajo:
– dejavnost Združenja,
– organizacija Združenja,
– organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja Združenja v skladu z zakonom in sklepom o ustanovitvi Združenja.
V Statutu uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
II. NALOGE ZDRUŽENJA
5. člen
Temeljni cilj Združenja je uresničevanje skupnih interesov članov Združenja na področjih vseh dejavnosti, ki jih opravljajo.
Združenje opravlja naslednje naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja zdravstva in drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov,
– sodelovanje in zastopanje interesov članov pri pripravi izhodišč za izvajanje programov in njihovih cen,
– sodelovanje pri urejanju odnosov med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in člani Združenja,
– sodelovanje pri urejanju odnosov z drugimi zavarovalnicami pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– zastopanje interesov članov Združenja v odnosih do Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev,
– sodelovanje pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb z vidika zastopanja interesov članov Združenja,
– izvajanje postopkov javnih naročil na podlagi pooblastil članov,
– sodelovanje pri izvajanju nalog s področja notranjega nadzora javnih financ,
– sodelovanje pri vzpostavljanju enotnega informacijskega sistema in kakovosti,
– sodelovanje pri zagotavljanju mediacijskih storitev,
– sodelovanje pri izvajanju nalog s področja odnosov z javnostmi,
– uresničevanje skupnih interesov članov na področju organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti,
– uresničevanje drugih skupnih interesov članov Združenja.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v:
S 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.
Združenje lahko opravlja dela tudi za druge naročnike, če ima za to proste zmogljivosti in če je delo v skladu z dejavnostjo Združenja, vendar ne na škodo članov.
Združenje lahko prenese posamezna dela iz svoje dejavnosti tudi na druge izvajalce, ki so sposobni zagotoviti kvalitetno izvedbo del in če se s tem doseže racionalnejše in smotrnejše opravljanje dela.
III. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA, ORGANI ZDRUŽENJA, NJIHOVE PRISTOJNOSTI IN NAČIN ODLOČANJA
6. člen
Združenje je organizirano tako, da njegove naloge izvršujejo:
– Skupščina,
– Upravni odbor,
– odbori dejavnosti,
– stalne komisije,
– direktor Združenja.
7. člen
Združenje upravlja Skupščina Združenja.
Skupščino sestavljajo delegati članov Združenja.
Vsak član Združenja ima v Skupščini enega delegata.
Število glasov posameznega delegata Skupščine je odvisno od števila zaposlenih delavcev člana Združenja, ki ga delegat zastopa. Posamezni delegat Skupščine ima en glas na vsakih 300 zaposlenih delavcev.
Postopek imenovanja in razreševanja delegatov Skupščine je določen v splošnih aktih članov Združenja.
8. člen
Skupščina razpiše volitve v Skupščino najkasneje dva meseca pred potekom mandatne dobe.
Postopek volitev je natančneje določen s pravilnikom.
9. člen
Mandat delegatov Skupščine traja 4 leta in se šteje od dneva njene prve seje.
Delegatu Skupščine preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu.
Če članu Skupščine preneha mandat pred potekom mandatne dobe, je član Združenja dolžan, v skladu s svojimi splošnimi akti, imenovati novega delegata najkasneje v dveh mesecih po prenehanju mandata njenega delegata.
10. člen
Skupščina ima predsednika in dva namestnika, ki jih delegati izvolijo na prvi konstitutivni seji v skladu s poslovnikom o delu Skupščine.
11. člen
Sejo Skupščine Združenja sklicuje njen predsednik oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.
Skupščina zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat let­no.
Predsednik oziroma namestnik Skupščine mora sklicati sejo Skupščine, če to zahteva najmanj tretjina članov Združenja, Upravni odbor Združenja oziroma direktor Združenja.
V primeru iz prejšnjega odstavka je predsednik dolžan sklicati sejo najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic Skupščine.
12. člen
Predsednik Skupščine ima predvsem naslednje pristojnosti:
– predstavlja Skupščino Združenja,
– sklicuje, predlaga dnevni red, pripravlja in vodi seje Skupščine,
– spremlja izvajanje sklepov Skupščine,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Skupščina.
Predsednik Skupščine je za svoje delo odgovoren Skupščini.
13. člen
Namestnik predsednika Skupščine nadomešča predsednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten, če so odsotni vsi, vodi sejo Skupščine delegat, ki ga določi Skupščina.
Če predsedniku Skupščine predčasno preneha mandat, opravlja njegove naloge starejši med namestnikoma, razen če se drugače dogovorita. Mandat namestniku traja do zaključka mandata Skupščine.
Če je za predsednika Skupščine izvoljen delegat iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, morata biti namestnika iz osnovne zdravstvene dejavnosti in iz dejavnosti zavodov za zdravstveno varstvo ter obratno.
14. člen
Način in roke sklica, vodenje sej, vzdrževanje reda na sejah, način odločanja, vsebino zapisnika in druga vprašanja določi Skupščina s poslovnikom. Skupščina opravlja delo na sejah, ki so praviloma javne.
15. člen
Skupščina Združenja ima naslednje pristojnosti:
– sprejema Statut,
– sprejema poslovnik o svojem delu, pravilnik o volitvah in druge splošne akte,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja,
– voli predsednika in namestnika predsednika Skupščine,
– določa poslovno politiko in temeljne smeri delovanja Združenja ter daje smernice za delo direktorja Združenja in izvršilnih organov Združenja,
– sprejema program dela Združenja ter spremlja njegovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt Združenja ter spremlja njegovo izvrševanje,
– obravnava pomembnejša vprašanja s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter zdravstvene dejavnosti.
Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina njenih delegatov. Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih delegatov, razen za prvo, tretjo in sedmo alinejo tega člena, kjer odloča z večino glasov vseh delegatov.
Upravni odbor
16. člen
Upravni odbor je izvršilni organ Združenja.
Upravni odbor opravlja naloge, ki so določene s tem Statutom in zadeve, za katere ga pooblasti Skupščina.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.
17. člen
Upravni odbor sestavljajo naslednji člani:
– predsednik in namestnika predsednika Skupščine,
– predsednik Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti in 2 člana, od katerih je eden predsednik Odbora zobozdravstvene dejavnosti, drugi pa predsednik Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti,
– predsednik Odbora bolnišnične dejavnosti in 2 člana, od katerih je eden predsednik Odbora psihiatrične bolnišnične dejavnosti, drugi pa predsednik Odbora terciarne dejavnosti,
– predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje in predstavnik Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
Če je predsednik odbora oziroma komisije predsednik oziroma namestnik predsednika Skupščine, odbor oziroma komisija imenuje drugega predstavnika.
Če je predsednik Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti obenem tudi predsednik Odbora zobozdravstvene dejavnosti oziroma predsednik Komisije Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti, Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti imenuje drugega predstavnika zdravstvenih domov.
Če je predsednik Odbora bolnišnične dejavnosti član Odbora terciarne dejavnosti oziroma Odbora psihiatrične bolnišnične dejavnosti, Odbor bolnišnične dejavnosti imenuje drugega predstavnika iz splošnih oziroma specialnih bolnišnic.
Pri delu Upravnega odbora je dolžan sodelovati direktor Združenja, predsedniki stalnih komisij pa na podlagi presoje predsednika Upravnega odbora glede na obravnavana vprašanja na seji.
Predsednika in namestnika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora na prvi seji.
Mandatna doba članov Upravnega odbora se šteje od dneva njegove prve seje in traja štiri leta.
V primeru, da iz objektivnih razlogov ni mogoče pravočasno sklicati volilne seje Skupščine Združenja v novem mandatu, Upravni odbor izvaja do izvolitve nove Skupščine naloge iz njene pristojnosti.
18. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– v okviru postavljenih smernic Skupščine in sprejetih smernic odborov obravnava izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje cen storitev ter sprejme sklep o pristopu k splošnemu dogovoru za opravljanje programov zdravstvenih storitev in izhodišč za njegovo izvajanje,
– obravnava in sprejema letno poročilo Združenja ter odloča o razporeditvi morebitnih prihodkov nad odhodki oziroma o kritju izgube,
– sprejema akte Združenja, ki niso v pristojnosti Skupščine,
– sprejema odločitve in ukrepe za izvrševanje sklepov in stališč Skupščine,
– sklepa pogodbe iz četrtega odstavka 1. člena tega Statuta,
– določa vsebino pogodbe o zaposlitvi direktorja Združenja in sklepa to pogodbo,
– določa višino sejnin, povračilo potnih stroškov in morebitne nagrade za člane organov ter imenovanih delovnih skupin Združenja,
– določa višino članarine,
– imenuje in razrešuje direktorja Združenja,
– imenuje stalne komisije Skupščine Združenja,
– imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje določenih nalog s svojega delovnega področja in jim določa naloge,
– imenuje uredniški odbor glasila Novis,
– sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb,
– daje pobude za sprejemanje zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na zdravstvo, oziroma daje pobude za njihove spremembe in dopolnitve,
– pripravlja gradivo in strokovne podlage ter predloge za odločanje na Skupščini,
– predlaga Skupščini sprejem aktov iz njene pristojnosti,
– ugotavlja pristop in izstop novih članov v oziroma iz Združenja,
– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti Skupščina.
19. člen
Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik oziroma njegov namestnik.
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna večina njegovih članov. Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen za prvo, osmo in deveto alinejo 18. člena, ko odloča z večino glasov vseh članov.
Upravni odbor določi način svojega dela s poslovnikom.
20. člen
Če članu Upravnega odbora preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se ga nadomesti v skladu s tem Statutom.
Upravni odbor, dokler ni nadomestnega člana, lahko deluje v manjšem številu kot je to določeno v prvem odstavku 17. člena, ne pa v manjšem številu kot devet članov. V tem primeru odloča na enak način, ko je določeno v 19. členu.
Odbori dejavnosti
21. člen
Za uresničevanje posameznih nalog Združenja se ustanovijo naslednji odbori Skupščine:
– Odbor bolnišnične dejavnosti,
– Odbor terciarne dejavnosti,
– Odbor psihiatrične bolnišnične dejavnosti,
– Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti,
– Odbor zobozdravstvene dejavnosti.
22. člen
Odbore sestavljajo predstavniki članov Združenja, ki opravljajo dejavnost, za katero je posamezni odbor ustanovljen, razen Odbora zobozdravstvene dejavnosti, ki ga sestavlja dvanajst članov, ki so imenovani tako, da so zastopana vsa območja, kot jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z enim članom, območji Ljubljane in Maribora pa s po dvema članoma.
Člane Združenja v posameznih odborih zastopajo direktorji oziroma od njih pooblaščene osebe.
23. člen
Odbori obravnavajo vprašanja in probleme iz svoje dejavnosti, dajejo predloge za obravnavo in sprejem na Upravnem odboru Združenja ter obravnavajo predloge in sklepe Upravnega odbora iz svoje dejavnosti.
Odbori lahko za pripravo gradiva za odločanja in izvrševanje imenujejo svoje komisije.
Odbori v okviru dogovorjene politike na svojem področju odločajo avtonomno.
Mandatna doba članov odborov je 4 leta. Odbori sprejemajo sklepe z večino glasov navzočih.
Odbori na prvi seji imenujejo predsednika odbora in namestnika.
Članom odborov preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu. V tem primeru član Združenja predlaga novega predstavnika najkasneje v enem mesecu od predčasnega prenehanja mandata člana odbora oziroma komisije.
24. člen
Odbor bolnišnične dejavnosti ima pristojnost odločanja o delu splošnega dogovora za izvajanje programov in oblikovanje cen zdravstvenih storitev na sekundarni ravni in na terciarni ravni.
Odbor terciarne dejavnost se vključuje v dogovarjanje in odločanje o delu splošnega dogovora za njegovo dejavnost v sklopu Odbora bolnišnične dejavnosti.
Odbor psihiatrične bolnišnične dejavnosti se vključuje v dogovarjanje in odločanje o delu splošnega dogovora za njegovo dejavnost v sklopu Odbora bolnišnične dejavnosti.
Odbor osnovne zdravstvene dejavnosti ima pristojnost odločanja o delu splošnega dogovora za izvajanje programov in oblikovanje cen zdravstvenih storitev na primarni ravni.
Odbor zobozdravstvene dejavnosti se vključuje v dogovarjanje in odločanje o delu splošnega dogovora za njegovo dejavnost v sklopu Odbora osnovne zdravstvene dejavnosti.
25. člen
Odbori Skupščine lahko imenujejo za izvrševanje posameznih nalog komisije in druga telesa.
Stalne komisije Upravnega odbora
26. člen
Upravni odbor imenuje za pripravo strokovnih predlogov na pravnem, ekonomskem, področju notranjega nadzora, informacijskem področju in področju kakovosti, Pravno komisijo, Ekonomsko komisijo, Komisijo za notranji nadzor, Komisijo za informacijske sisteme ter Komisijo za kakovost.
Komisije imajo po dvanajst članov, ki so imenovani tako, da so praviloma zastopana vsa območja z enim članom, območji Ljubljane in Maribora pa s po dvema članoma. Komisije so imenovane za obdobje 4 let in na prvi seji imenujejo predsednika in namestnika.
27. člen
Pravna komisija obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Upravnemu odboru in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na pravnem področju.
28. člen
Ekonomska komisija obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Upravnemu odboru in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na ekonomskem področju.
29. člen
Komisija za notranji nadzor obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Upravnemu odboru in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na področju notranjega nadzora.
30. člen
Komisija za informacijske sisteme obravnava vprašanja s svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Upravnemu odboru in ostalim organom rešitve za odločitve o strokovnih vprašanjih na področju računalniško podprtega zdravstveno informacijskega sistema na aplikativni, medicinski, poslovni in komunikacijski ravni.
31. člen
Komisija za kakovost obravnava vprašanja svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Upravnemu odboru in ostalim organom rešitve za odločitve v zvezi s kakovostjo izvajanja zdravstvenih storitev ter v okviru le-tega pripravlja standarde in normative za izvajanje zdravstvenih storitev ter predlaga organizacijo posameznih služb.
32. člen
Članom komisije preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu. V tem primeru Upravni odbor imenuje novega člana iz podanih predlogov, najkasneje v enem mesecu od predčasnega prenehanja mandata člana komisije.
Direktor Združenja
33. člen
Združenje vodi direktor Združenja.
34. člen
Za direktorja Združenja je lahko na podlagi razpisa imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– pozna delovanja sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter zdravstvene dejavnosti v Sloveniji,
– predložitev usmeritev delovanja Združenja.
35. člen
Direktorja Združenja imenuje in razrešuje Upravni odbor Združenja za mandatno obdobje 4 let.
36. člen
Če se na razpis ne prijavi noben kandidat ali nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil imenovan oziroma če direktorju preneha delovno razmerje ali je bil razrešen pred potekom mandata, Upravni odbor imenuje vršilca dolžnosti direktorja za dobo največ enega leta.
37. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom časa, za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Združenja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Združenja oziroma ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči Združenju večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri izvajanju dejavnosti Združenja.
Razrešitev po drugi in tretji alineji lahko Upravnemu odboru predlaga najmanj ena tretjina članov Združenja. Pobuda za razrešitev mora biti dana v pisni obliki in obrazložena.
38. člen
Direktor Združenja ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja Združenje,
– izvršuje sklepe Skupščine in drugih organov Združenja,
– koordinira delo Upravnega odbora in drugih organov Združenja,
– zagotavlja zakonitost poslovanja Združenja,
– sodeluje na sejah Skupščine, Upravnega odbora in drugih organov Združenja brez pravice do glasovanja,
– v skladu s finančnim načrtom in planom nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev v višini do 10.000 €,
– izven finančnega načrta, ob nujnih primerih, odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev v višini do 10.000 €,
– določa plan kadrov in izobraževanja delavcev strokovne službe,
– v skladu z akti Združenja usklajuje plače in nadomestila, potrjuje povrnitev materialnih stroškov in nadomestila za službena potovanja ter druge materialne stroške za delavce strokovne službe in druge,
– izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest delavcev v strokovni službi in ga predloži v soglasje Upravnemu odboru Združenja,
– odloča o odgovornosti delavcev strokovne službe in ukrepa v skladu z zakonom in akti strokovne službe,
– odloča o pravicah delavcev strokovne službe iz dela in delovnega razmerja ter o njihovih zahtevah,
– je odredbodajalec za vse račune zavoda in za to pooblašča druge delavce strokovne službe,
– oblikuje in imenuje člane delovnih skupin in jim določa naloge,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblastijo Skupščina, Upravni odbor in drugi organi Združenja.
IV. STROKOVNA SLUŽBA
39. člen
Združenje ima strokovno službo, ki ni pravna oseba.
Strokovna služba Združenja pripravlja strokovne podlage za izvajanje nalog Združenja in opravlja administrativno-tehnična dela v zvezi z izvajanjem nalog Združenja.
40. člen
Strokovno službo Združenja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonitost dela strokovne službe.
V. NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZDRUŽENJA
41. člen
Sredstva za delo pridobiva Združenje:
– iz članarine,
– s plačili za storitve izven dogovorjenega programa Združenja oziroma na trgu,
– iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z zakonom.
42. člen
Članarina je odvisna od doseženega prihodka članov Združenja v preteklem letu, zmanjšanega za nabavno vrednost prodanega blaga.
Glede na velikost prihodka člana Združenja se zavodi razporedijo v naslednje razrede:
– do 4.590.220 €,
– od 4.590.221 do 20.864.630 €,
– od 20.864.631 € do 41.729.260 €,
– od 41.729.261 € dalje.
Prispevek pravnih in fizičnih oseb iz četrtega odstavka 1. člena tega Statuta se obračuna po stopnji, določeni za obračun članarine članov, ki so uvrščeni v četrti razred.
43. člen
Upravni odbor določi za tekoče leto višino članarine v promilih glede na višino prihodka članov po kriterijih iz 41. člena, pri čemer višina članarine posameznega zavoda ne sme biti nižja od 0,3 % in ne višja od 10 % sprejetega finančnega načrta Združenja za tekoče leto.
Članarino so člani dolžni poravnati trimesečno na podlagi obvestila o višini članarine v 15 dneh po prejemu obvestila.
44. člen
Upravni odbor določi višino članarine najkasneje do konca marca.
Če Skupščina ne sprejme do konca marca finančnega načrta, Upravni odbor sprejme sklep o začasnem financiranju.
Če se pogoji poslovanja med letom spremenijo, lahko Upravni odbor zviša ali zniža višino članarine za največ 15 %.
45. člen
Člani Združenja zagotavljajo sredstva za investicije na podlagi na Skupščini sprejetega investicijskega načrta.
46. člen
Združenje je dolžno poslovati po temeljih dobrega gospodarja in je odgovorno za zakonitost poslovanja.
Združenje je odgovorno za svoje obveznosti s sredstvi do višine letne članarine.
Člani odgovarjajo za obveznosti Združenja solidarno do višine letne članarine.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA
47. člen
Pravice članov Združenja so, da:
– uporabljajo podatke, analize, informacije ter druge storitve Združenja,
– enakopravno kot člani Skupščine preko svojih predstavnikov v Skupščini odločajo o vseh zadevah, ki so v pristojnosti Skupščine Združenja,
– odločajo o spremembah organiziranja in delovanja Združenja,
– so obveščeni o delu in poslovanju Združenja,
– dajejo pobude in predloge za obravnavo določenih vprašanj,
– izstopijo iz Združenja.
48. člen
Obveznosti članov so predvsem, da:
– s svojimi strokovnimi delavci sodelujejo pri skupnih nalogah in strokovnih opravilih ter poslih skupnega pomena Skupščine Združenja in njenih izvršilnih organov ter stalnih in občasnih komisij in teles,
– na zahtevo direktorja Združenja redno in pravočasno dostavljajo resnične in točne podatke in obvestila v zvezi z izvrševanjem strokovnih opravil in poslov skupnega pomena in vse druge potrebne podatke, ki so potrebni za pripravo podlag za skupne aktivnosti in v druge namene,
– spoštujejo sprejete sklepe in stališča Združenja,
– združujejo sredstva za posebne programe, o katerih se posebej dogovorijo,
– združujejo dogovorjena finančna sredstva za uresničevanje postavljenih ciljev in nemoteno poslovanje Združenja,
– odgovarjajo za prevzete obveznosti Združenja do višine redne letne članarine,
– se vzdržujejo kakršnegakoli ravnanja, ki škoduje ugledu Združenja in medsebojnim odnosom v Združenju.
VII. PRISTOP IN PRENEHANJE ČLANSTVA V ZDRUŽENJU
49. člen
Pristop novih članov v Združenje je možen na osnovi pristopne izjave.
O sprejemu novih članov Združenja odloča Upravni odbor Združenja.
50. člen
Pravice in obveznosti novo sprejetega člana Združenja postanejo veljavne v začetku naslednjega meseca po sprejemu sklepa o članstvu v Upravnem odboru Združenja.
51. člen
Vsak član lahko izstopi iz Združenja.
Pisni in obrazloženi sklep o izstopu iz Združenja, sprejet v skladu s svojimi splošnimi akti, mora član, ki izstopa iz Združenja, dostaviti Upravnemu odboru Združenja.
Izstop iz Združenja je možen le na koncu koledarskega leta, s tem, da se sklep o izstopu iz Združenja dostavi Upravnemu odboru Združenja najkasneje tri mesece pred izstopom.
Upravni odbor Združenja sprejme na podlagi sklepa iz drugega odstavka tega člena ugotovitveni sklep o izstopu člana iz Združenja.
52. člen
Članstvo v Združenju lahko preneha tudi, če član ne izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega Statuta.
Sklep o prenehanju članstva v Združenju sprejme Upravni odbor.
53. člen
Član, ki izstopa iz Združenja ali mu preneha članstvo v Združenju, je dolžan poravnati vse obveznosti do Združenja, nastale v času, ko je bil član Združenja.
VIII. REŠEVANJE MEDSEBOJNIH SPOROV
54. člen
Vsak spor iz medsebojnih odnosov med člani in Združenjem bodo člani ter Združenje poizkušali reševati sporazumno s pogajanji in mediacijo. Če spora ne uspejo rešiti sporazumno, bodo rešitev spora prepustili arbitraži Združenja.
Arbitražo Združenja sestavlja enako število predstavnikov strank, ki so v sporu, in predsednik, ki ga določijo sprte strani sporazumno.
Arbitraža odloča o sporih z večino glasov.
Sklep arbitraže je dokončen.
55. člen
Podrobnejši način dela arbitraže se določi s poslovnikom o delu.
IX. POSLOVNA TAJNOST
56. člen
Poslovna tajnost so listine, določene s sklepi Skupščine in njenih organov, upoštevaje določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
57. člen
Poslovno tajnost morajo varovati člani Združenja in delavci strokovne službe, ki na kakršenkoli način zvedo za listine in podatke, ki so poslovna tajnost.
58. člen
Na zahtevo pooblaščenih organov sme podatke, ki so poslovna tajnost, sporočati direktor Združenja ali od njega pooblaščena oseba.
X. OBVEŠČANJE
59. člen
Združenje seznanja svoje članice o delu Združenja s:
– posredovanjem gradiv za seje organov Združenja,
– letnimi in obdobnimi poročili o poslovanju,
– informacijami in obvestili,
– glasilom Novis,
– spletno stranjo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Ne glede na določilo 1. člena tega Statuta imajo status člana Združenja tudi skupnosti zavodov, ki so na dan sprejema sprememb in dopolnitev Statuta imele status člana Združenja.
Skupnosti zavodov so oproščene plačevanja članarine.
61. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan njihovega sprejema na Skupščini Združenja.
Upravni odbor Skupščine Združenja sprejme čistopis Statuta in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. aprila 2014
Predsednica Skupščine
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
Mira Retelj l.r.

AAA Zlata odličnost