Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 4780-118/2013-25 Ob-2539/14 , Stran 1381
Št. 4780-118/2013-25 Ob-2539/14
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: – parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0), v izmeri 60 m², k.o. 1738 – Dravlje. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, z namembnostjo BD – površine drugih območij. Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist z dne 19. 4. 2007, vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neovirane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljubljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, Ljubljana. Izklicna cena: 12.000,00 EUR. Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je solastniški delež 140/155 celote pozidanega zemljišča: – parc. št. 131/6 (ID znak 1740-131/6-0), v izmeri 155 m², k.o. 1740 – Spodnja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-36, z namembnostjo Ssce – splošne eno in dvostanovanjske površine. Izklicna cena: 21.000,00 EUR. Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: – parc. št. 886/1 (ID znak 2683-886/1-0), v izmeri 1440 m2, k.o. 2683 Grič, – parc. št. 886/3 (ID znak 2683-886/3-0), v izmeri 39 m2, k.o. 2683 Grič, – parc. št. 886/8 (ID znak 2683-886/8-0), v izmeri 6 m2, k.o. 2683 Grič, V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora RD-440, z namembnostjo IG – gospodarske cone. Nepremičnine so obremenjene: – na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega: – graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture; – dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja; – odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana – dostava. Izklicna cena: 178.200,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče: – parc. št. 840/102 (ID znak 1736-840/102-0), v izmeri 222 m2, k.o. 1736 Brinje I. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora BE-527, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Nepremičnina je obremenjena: – na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega: – graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture; – dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja; – odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega omrežja; za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana – dostava Izklicna cena: 44.400,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajne pogodbe razen pod točko 2.3. ne bodo sklenjene v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnine bodo prodane dražiteljem, ki bodo ponudili najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dražitelji sklenjene pogodbe. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcem nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javne dražbe se bodo vršile dne 17. 6. 2014 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom: – ob 10. uri, za zemljišče pod točko 2.1., k.o. Drav­lje, – ob 10.30, za zemljišče pod točko 2.2., k.o. Spod­nja Šiška, – ob 11. uri, za zemljišča pod točko 2.3., k.o. Grič, – ob 11.30, za zemljišče pod točko 2.4., k.o. Brinje I. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 84/18, k.o. Dravlje«, – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 131/6, k.o. Spodnja Šiška«, – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 886/1, 886/3 in 886/8, vse k.o. Grič«, – številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc. št. 840/102, k.o. Brinje I«. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.1 do 2.3. in informacije za ogled zemljišč., dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba je Irena Plausteiner. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah iz točke 2.4. in informacije za ogled zemljišča, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-32, kontaktna oseba je Andreja Lavrič. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost