Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 478-54/2009/24 Ob-2550/14 , Stran 1382
Št. 478-54/2009/24 Ob-2550/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Sklop 1: Nezasedeno stanovanje z ID znakom 1300-454-8,1300-454-108 (klet) v Brežicah, Šolska ulica 13, v skupni izmeri 41,77 m2. Sklop 2: Objekt »Vila Tamara Bled« s pripadajočim zemljiščem na naslovu Savska cesta 2, Bled, ki ga sestavljajo nepremičnine: – z ID znakom 2191-880/1-0 (parc. št. 880/1 – pozidano zemljišče, v izmeri 184 m2), na kateri stoji stavba z ID znakom 2191-1362, – z ID znakom 2191-880/2-0 (parc. št. 880/2 – pozidano zemljišče, v izmeri 320 m2), – z ID znakom 2191-881/1-0 (parc. št. 881/1 – pozidano zemljišče, v izmeri 371 m2) in – z ID znakom 2191-878/1-0 (parc. št. 878/1 – pozidano zemljišče, v izmeri 232 m2), vse k.o. 2191 Želeče. Sklop 3: Nepremičnina z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc. št. 5592, k.o. 2557 Ocizla) – kmetijsko zemljišče, v izmeri 603 m2 in pozidano zemljišče, v izmeri 1476 m2, na kateri stojijo stavbe z ID znakom 2557-119, 2557-151, 2557-152 in 2557-153, na naslovu Beka 9, Kozina. Sklop 4: Nepremičnina z ID znakom 332-518/2-0 (parc. št. 518/2, k.o. 332 Ormož) – pozidano zemljišče, v izmeri 422 m2, v naravi poslovna stavba, na naslovu Vrazova ulica 2, Ormož. Lastnik vseh nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi ponovne javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Sklop 1: Izklicna cena za stanovanje znaša 20.735,75 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. Sklop 2: Izklicna cena za nepremičnine znaša 714.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. Sklop 3: Izklicna cena za nepremičnine znaša 119.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. Sklop 4: Izklicna cena za nepremičnine znaša 183.600,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas ponovne javne dražbe Ponovna javna dražba bo dne 10. 6. 2014 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 9. 6. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezni sklop. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve. Sklop 1: Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39910114. Sklop 2: Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901014 Sklop 3: Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901314. Sklop 4: Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901214. Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe. 8. Ogled predmeta ponovne javne dražbe Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru: Sklop 1: Sonja Javeršek, tel. 07/46-60-559. Sklop 2: Denis Ciriković, tel. 01/514-71-67 ali Kaja Vagaja, tel. 01/514-71-67. Sklop 3: Darijo Babič, mobitel 041/472-273. Sklop 4: Cveto Štingl, mobitel 041/409-491. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si. 9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani ponovni javni dražbi ne bodo upoštevane. – Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-8/2014-2 z dne 15. 1. 2014 razvidno, da nepremičnine pod Sklop 2 na podlagi – ZVKD-1 – (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US: U-I-297/08-19, 90/12) in Pravilnika o registru nepremične dediščine (Uradni list RS, št. 25/02, 16/2008-ZVKD-1, 66/2009) spadajo v varovano območje kulturne dediščine, in sicer: 344/00: Bled – Ambient Bleda, 338/98 – Vila Savska 2 v. Tamara – Občina Bled je na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) in Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07) izdala potrdilo št. 3501-8/2014-3 z dne 15. 1. 2014, da ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah pod Sklop 2. – Na nepremičninah pod Sklop 3 obstaja skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 17/2010) predkupna pravica Občine Hrpelje - Kozina, ki je Občina Hrpelje - Kozina ne uveljavlja, kar je razvidno iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35011-5/2014-2 z dne 8. 1. 2014. – Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-4/2014 02/22 z dne 13. 1. 2014 je razvidno, da so nepremičnine pod Sklop 4 skladno z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 10/84, 22/84-pop., 2/93 – pop., 29/93, Uradni vestnik občine Ormož 9/99) del zavarovanih območij kulturne dediščine – Ormož-mestno jedro, Ormož-arheološko najdišče mestno jedro. – Na nepremičninah pod Sklop 4 ima Občina Ormož na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in Odloka o predkupni pravici Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 15/03, 11/04, 3/05, 9/07) ter na podlagi 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) predkupno pravico, ki je ne uveljavlja, kar je razvidno iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-4/2014 02/22 z dne 13. 1. 2014. – Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo. – Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. – Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne. – Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine. – Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost