Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 6710-01/2014 Ob-2493/14 , Stran 1358
Št. 6710-01/2014 Ob-2493/14
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Bovec za leto 2014
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Bovec, – da so registrirani najmanj eno leto, – imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno vadbo, – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo do občine poravnane vse obveznosti. 3. V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi občini. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini. 4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine športnih programov: – interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov, – športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športno rekreacijo, – kakovostni in vrhunski šport, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, – športne prireditve in promocijske dejavnosti in – delovanje društev. 5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2014, znaša 26.380,00 EUR. Višina sredstev za posamezne vsebine je razvidna iz Letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2014. 6. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa v obliki denarnih sredstev, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazemrno nižji ceni programa za končnega uporabnika. 7. Razpisna dokumentacija je na voljo na internetni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si). 8. Rok za prijavo na javni razpis – Šport 2014 – je 6. 6. 2014. 9. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. 10. Odpiranje prijav bo 10. 6. 2014. 11. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 12. Izbrane vsebine bodo sofinancirane na podalgi meril, pogojev in normativov za vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08). 13. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti v letu 2014. 14. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost