Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 611-01/2014 Ob-2492/14 , Stran 1357
Št. 611-01/2014 Ob-2492/14
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2014
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – društva, njihove sekcije in združenja, ki so registrirana za izvajanje programov in projektov na področju kulture, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Bovec, – da so registrirani najmanj šest mesecev, – da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, v kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo do Občine Bovec poravnane vse obveznosti iz preteklega leta. 3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: Redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje, nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter posamezne projekte oziroma programe društev. 4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov v letu 2014 znaša 6.000,00 EUR, od tega je namenjenih 10 % sredstev za stimulacijo dela društva v preteklem letu, 5 % sredstev pa predstavlja rezervo o kateri odloča župan. 5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si. 6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2014. 7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05). 8. Rok za prijavo na javni razpis je 16. 6. 2014. 9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo. 10. Odpiranje prijav bo 17. 6. 2014. 11. Prejete vloge bo obdelala komisija in pripravila predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturo. Občinska uprava prijavljene izvajalce obvesti s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim številom točk za prijavljene projekte, na katerega bo možno podati izjavo. 12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 13. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost