Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 478/2014-421 Ob-2520/14 , Stran 1393
Št. 478/2014-421 Ob-2520/14
Občina Ljutomer na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. in 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v Ljutomeru v najem
I. Najemodajalec: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. II. Predmet najema je: – gostinski lokal na Letnem kopališču Ljutomer, v izmeri 51,30 m2, s pripadajočo odprto teraso, v izmeri 72 m2. Ponudba gostinskega lokala naj bi obsegala nudenje hrane in pijače v času obratovanja letnega kopališča (predvidoma 2 meseca); – gostinski lokal v Športno-izobraževalnem centru Ljutomer (ŠIC Ljutomer), v izmeri 40,30 m2, s pripadajočo zunanjo teraso, v izmeri 40 m2. Ponudba gostinskega lokala naj bi obsegala nudenje pijač in hrane v času obratovanja športne dvorane. Notranji del gostinskega lokala obratuje v času obratovanja športne dvorane, kar pomeni skozi celo leto, razen v juliju in avgustu. Terasa znotraj obdobja obratovanja gostinskega lokala, deluje tri mesece (maj, junij, september). – fitness prostor v Športno-izobraževalnem centru Ljutomer (ŠIC Ljutomer), v izmeri 138,70 m2; dejavnost se izvaja skozi vse leto, razen v času, ko športna dvorana ne obratuje (julij in avgust); III. Pogoji najema: vsi trije poslovni prostori se bodo oddali v najem enemu najemniku. III.1.) Izhodiščna najemnina znaša: – za poslovni prostor gostinskega lokala na Letnem kopališču Ljutomer 256,50 EUR mesečno in za teraso 108,00 EUR mesečno, kar za dva meseca obratovanja znaša skupaj 729,50 EUR; – za poslovni prostor gostinskega lokala ŠIC Ljutomer 241,80 EUR mesečno, kar za čas obratovanja znaša 2.418,00 EUR ter za teraso 60,00 EUR mesečno, kar za čas obratovanja znaša 180,00 EUR, skupaj 2.598,00 EUR; – za fitness v ŠIC-u Ljutomer 651,89 EUR mesečno oziroma skupaj za vse mesece obratovanja 6.518,90 EUR. Izhodiščna najemnina je minimalna najemnina, ki jo lahko ponudnik nudi. Ponudbena najemnina navzgor ni omejena. Najemnina je v skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščena plačila DDV. Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja, in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in druge morebitne stroške obratovanja. III.2.) Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže sprejeti dnevni obratovalni čas gostinskega lokala oziroma fitnessa, ki ga določita najemnik in najemodajalec sporazumno, ob upoštevanju obratovalnega časa letnega kopališča in športne dvorane. III.3.) Prostor fitnesa je opremljen z opremo v lasti najemodajalca in se daje v najem opremljen. Oprema v gostinskih lokalih na Letnem kopališču in v Športno izobraževalnem centru Ljutomer ni last najemodajalca in se je za uporabo oziroma najem le-te bodoči najemnik dolžan dogovoriti z lastnikom opreme. III.4.) Vložena sredstva v tekoče vzdrževanje in opremo bremenijo najemnika samega, zato mora glede tega podati nepreklicno in brezpogojno pisno izjavo, da se vnaprej odreka morebitnim zahtevkom za povrnitev kakršnihkoli vlaganj v opremo in tekoče vzdrževanje. III.5) Če se bo najemnik odločil kakorkoli spreminjati podobo lokala v smislu obnovitvenih oziroma investicijskih vzdrževalnih gradbenih del, bo moral ta dela predhodno dogovoriti z najemodajalcem in si pred pričetkom del pridobiti soglasje lastnika. III.6.) Najemnik je dolžan urediti gostinski lokal na Letnem kopališču v Ljutomeru v roku enega leta od začetka najema. Ob prijavi na javno zbiranje ponudb mora ponudnik priložiti idejni načrt obnove lokala, pred začetkom urejanja oziroma vlaganj pa še predračun. Za najete prostore bifeja v Športno izobraževalnem centru v Ljutomeru je najemnik dolžan v roku 6 mesecev od začetka najema, vgraditi samostojne števce za odčitavanje porabe ogrevanja, električne energije in porabe vode. Najemnik je v pritličju ob gostinskem lokalu ŠIC dolžan urediti sanitarije in sicer v roku enega leta od začetka najema. V vseh primerih iz te točke, si je najemnik pred pričetkom del dolžan pridobiti pisno soglasje najemodajalca. Najemodajalec in najemnik se pisno dogovorita glede obsega in višine vlaganj, ter o poračunavanju vlaganj z najemnino. III.7.) Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, bo najemna pogodba sklenjena za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati lokala v podnajem. III.8.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki je predmet najema. III.9.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, kar dokažejo z ustreznimi listinami. Ponudniki morajo imeti na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Ljutomer, kar se bo preverjalo po uradni dolžnosti. Prav tako morajo ponudniki imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi ter ne smejo biti v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku. IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: IV.1.) Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena višina najemnine enaka ali višja od izhodiščne najemnine. Ponudbe, ki tega pravila ne bodo upoštevale, se bodo štele kot nepravilne in bodo izločene iz postopka izbire. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo, se obravnavajo v skladu s 37. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Ponudba naj bo izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije. IV.2.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo biti predložene v zaprti ovojnici najkasneje do 9. 6. 2014 do 11. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za oddajo v najem – Letno kopališče in ŠIC Ljutomer«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer (3. nadstropje), Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve najemne pogodbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1); – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2); – nepreklicno in brezpogojno izjavo ponudnika, da se vnaprej odpoveduje kakršnemukoli zahtevku za povrnitev vlaganj v opremo in tekoče vzdrževanje poslovnega prostora (OBR-3); – ustrezna dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika za opravljanje dejavnosti, ki vključuje matično številko in na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni; – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni; – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, ki na dan oddaje ponudbe ne sme biti starejše od 30 dni; – opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanjih dejavnosti ponudnika; – opis dosedanjih izkušenj z dokumentiranimi prilogami, iz katerih je mogoče ugotoviti trajanje teh izkušenj; – izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe (OBR-4); – potrdilo o vplačani varščini v višini 984,64 EUR, katera se nakaže na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693; – idejni načrt obnove lokala na Letnem kopališču v Ljutomeru. V postopku se bo preverjalo, ali ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Ljutomer. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani Občine Ljutomer http://www.obcinaljutomer.si/, lahko pa se pridobi tudi v pisni obliki vsak delovni dan v delovnem času občinske uprave na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne brezobrestno v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku se varščina poračuna pri plačilu prve najemnine po sklenjeni najemni pogodbi. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od najema, se mu varščina ne vrne. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: V.1.) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika bo vodila komisija, ki jo imenuje županja Občine Ljutomer. V.2.) Postopek javnega zbiranja ponudb se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V.3.) Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano kot merilo: – merilo najvišje ponujene najemnine, kjer se lahko prejme največ 10 točk in – organiziranje najmanj treh večjih glasbenih prireditev letno v dvorani ŠIC, za kar ponudnik prejme 2 točki. Ponujena višina najemnine se točkuje s točkami od 1 do 10 tako, da ponudba z najvišjo ponujeno najemnino prejme 10 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manj. Točke posamezne ponudbe po merilu višine ponujene najemnine se izračunajo po formuli: 10 točk x ponujena višina najemnine -------------------------------------------------------------- najvišja ponujena najemnina Organiziranje glasbenih prireditev se točkuje z 2 točkama, če najemnik ponudi in organizira najmanj 3 večje glasbene prireditve letno. V primeru, da več ponudb po zgoraj navedenih merilih dobi enako število točk in so vse te ponudbe najugodnejše, lahko komisija izbere enega od postopkov iz 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V.4.) Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. V.5.) Rok za sklenitev najemne pogodbe je 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika in povabila k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev najemne pogodbe. V.6.) Najemodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek oddaje nepremičnine v najem kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. V.7.) Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delovni dan osebno na sedežu Občine Ljutomer ali na tel. 02/584-90-45, kontaktna oseba je Ana Žnidarič. Omogočen je tudi ogled prostorov vsak delovni dan po predhodni najavi.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost