Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2552/14 , Stran 1338
Ob-2552/14
Na podlagi: – petega odstavka 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12, 94/12) in 550. člena Energetskega zakona – EZ -1 (Uradni list RS, št 17/14); – Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11), – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13); – Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12) ter – v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) (UL 2012, C 51, str. 41); – v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh »de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007; – Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega z odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-5/2013-3 z dne 29. 11. 2013 (v nadaljevanju »Program velikih zavezancev«); Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/2014/R2
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U1); – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep U2); – sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nadaljevanju: ukrep U3); – obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U4); – vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (v nadaljevanju: ukrep U6); – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U7); – učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U8); – oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (v nadaljevanju: ukrep U9). Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud 2.1. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona (EZ) za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, s sprem. in dop.). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). V primeru pogodbenega financiranja investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom2, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. Kot pogodbeno financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska razmerja. 1  Izvajalec je ponudnik energetskih storitev, s katerim ima uporabnik le-teh sklenjeno Pogodbo za zagotavljanje prihrankov ali oskrbe z energijo. 2 Naročnik je končni odjemalec oziroma upravičenec do nepovratnh sredstev iz naslova Programa za zagotavljanje prihrankov energije. 2.1.1. Posebna pravila za projekte U4 in U8 Vlagatelji vlog za projekte, ki spadajo med ukrepe U4 in U8, morajo spadati v javni ali storitveni sektor. 2.2. Pravila podeljevanja spodbud V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se finančne spodbude podjetjem v okviru tega javnega razpisa podeljujejo po pravilih državnih pomoči, razen finančnih spodbud za velika podjetja za pripravo projektne dokumentacije, ki se podeljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah. 3. Pogoji za sofinanciranje projektov 3.1. Splošni pogoji Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene 5. oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati (gradbena, obrtniška in druga dela, ki so predmet finančne spodbude), prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanje projekta. Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka oziroma potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če se delo prične, preden bosta izpolnjena pogoja iz prejšnjih dveh odstavkov, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta. Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, ki jih ne krije sofinancer. V kolikor se v postopku obravnave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za povečane neupravičene stroške oziroma za povečan delež upravičenih stroškov. Navedeno velja tudi za postopek obravnave zahtevka za sofinanciranje. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati ter da ni naročil opreme oziroma izvajanja projekta. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/2007 s spremembami in dopolnitvami); – o poravnanih obveznostih do Republike Slovenije; – da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; – da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije, – da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju in/ali zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec. Sofinancer bo ustreznost izvajalcev preverjal z vpogledom v spletno bazo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES); https://www.ajpes.si/. V kolikor iz baze AJPES-a ne bo razvidno, da je izvajalec registriran za izvajanje posameznega projekta, bo vlagatelj pozvan k pojasnitvi vloge z dokumentacijo, ki bo izkazovala ustrezno registracijo izvajalca (npr. akt o ustanovitvi, ipd.) skladno s šiframi dejavnosti, sestavljenimi na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti. Vlagatelji, zavezani po zakonu, ki ureja javno naročanje, morajo pri izbiri izvajalca upoštevati veljavni zakon o javnem naročanju. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo za naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe zunanjih izvajalcev, prav tako pa mora vlagatelj izbor izvajalca ustrezno utemeljiti. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije, ki jo vlagatelji priložijo k vlogi. V primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti utemeljeno pisno obrazložitev. Predmet projekta mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2015. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi okoliščin, na katere upravičenec ni imel vpliva (okoliščine izven sfere upravičenca) in ob soglasju sofinancerja, niso več mogoča. Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan sofinancerju povrniti morebitno nastalo škodo oziroma stroške obravnave vloge. Kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega najvišjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena z zakonodajo, vlagatelj do sredstev ne bo upravičen oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim odstavkom 4. točke javnega razpisa. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude s kontrolnimi ogledi (npr. ogled na kraju samem izvedenega projekta), preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinanciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podatke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih sredstev. Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne, pilotne in rabljene opreme oziroma naprav. Izpolnjevanje razpisnih pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju ter ob in po izplačilu sredstev. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana oziroma vlagatelj do sredstev ne bo upravičen. Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinancerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/objavljeni-razpisi. 3.2. Posebni pogoji Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni list RS, št. 62/13, v nadaljevanju: Pravilnik) ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa (v metodologiji navedene normirane vrednosti se smiselno uporabljajo tudi za subjekte, za katere niso izrecno navedene). Kadar Pravilnik, meritve ali metode ne določajo načina izračuna prihrankov, se uporabi metodologija, kot je določena v tem razpisu pri posameznem ukrepu ali v obrazcih, ki so na spletni strani sofinancerja. Program dela, izvedba vseh ukrepov, določenih v tem javnem razpisu in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v skladu z: – določili predhodnega odstavka; – obstoječo veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, PURES 2010 ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010 Učinkovita raba energije, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani, dne 22. 6. 2012; – AN URE 2008-2016 (Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016), v primeru gradnje novih kotlov na zemeljski plin v terciarnem sektorju); – zakonskimi določili s področja izboljšanja kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti, v primeru vgradnje naprav na lesno biomaso (ukrep U1 in U7). 3.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U1: Ukrep U1 vključuje naslednje namene: – zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju: namen U1-A); – zamenjava obstoječega ogrevalnega kotla z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda ali voda/voda (v nadaljevanju:nameni U1-B); – priprava tople sanitarne vode ter podpora ogrevanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: nameni U1-C). Nepovratna finančna spodbuda za projekte, ki predstavljajo ukrep U1, na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. 3.2.1.1. Nameni U1-A: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Velja samo za TČ za pripravo tople sanitarne vode, za katere so bila merilna poročila izvedena po SIST EN 255-3 in so še veljavna. ** Velja za vse ostale TČ za pripravo tople sanitarne vode. Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-A, se mora dokazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od naslednjih načinov: – oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni strani www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo; – vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč. 3.2.1.2. Nameni U1-B: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-B, se mora dokazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od naslednjih načinov: – oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni strani www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo; – vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč; – vlagatelj prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in izpis iz spletne strani www.eurovent-certification.com, ki mora vsebovati označen tip naprave katerega se prijavlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grelno moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje primernost opreme na način, opisan v tem odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v četrtem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (za druge tipe črpalk se uporablja razpredelnica iz četrtega odstavka te točke); – vlagatelj prijavi priloži mnenje Fakultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I pri ukrepu U1, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja); – vlagatelj zahtevku za sofinanciranje priloži mnenje laboratorija po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za pridobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo II pri ukrepu U1, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja). Mnenje je potrebno sofinancerju predložiti najkasneje do 31. 12. 2014, vendar ne kasneje kot se predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev, k vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa izveden s strani projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude. Za vgradnjo toplotne črpalke tipa voda/voda mora vlagatelj po zaključku naložbe oziroma pred izplačilom nepovratne finančne spodbude obvezno predložiti vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje. 3.2.1.3. Nameni U1-C: Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U1-C, se mora dokazati primernost opreme. Le-ta se dokazuje na enega od naslednjih načinov: – oprema je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo; – vlagatelj prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2, in mora vsebovati minimalno svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne energije. 3.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U2: Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17–44). V primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno prenovitev: UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1194/2012 z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme. Izvedba zunanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07, 62/10 in 46/13). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika). Do sofinanciranja so upravičeni le projekti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh meril. Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe električne energije glede na celotne stroške projekta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja. M1 = Učinkovitost investicije/projekta [kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe električne energije / celotni stroški projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za električno energijo in vzdrževanjev istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0. M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja obstoječe razsvetljave / skupaj stroški električne energije in vzdrževanja obstoječe razsvetljave) * 100 Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih M = M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se zavrne. 3.2.3. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U3: Ukrep U3 vključuje naslednje namene: – sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U3-A); – sistemi za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U3-B); – sistemi za optimizacijo rabe hladu v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U3-C). 3.2.3.1. Namen U3-A: Prihranek energije zaradi vgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote se določi z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2.3.2. Namen U3-B Prihranek energije zaradi vgradnje sistema z rekuperacijo odpadne toplote dimnih plinov se določi z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2.3.3. Namen U3-C Prihranek energije zaradi vgradnje sistema za optimizacijo rabe hladu se določi z meritvami, ki temeljijo na spremljanju porabe energije s standardnimi merilnimi enotami ali z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. 3.2.4. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U4: Ukrep U4 vključuje naslednje namene: – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – obnova zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom (v nadaljevanju: namen U4-A); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla na terenu (v nadaljevanju: namen U4-B); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu (v nadaljevanju: namen U4-C); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) (v nadaljevanju: namen U4-D); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali poševnih streh (v nadaljevanju:namen U4-E), – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – poševna streha (v nadaljevanju: namen U4-F); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – ravna streha (v nadaljevanju: namen U4-G); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – vertikalna okna / vhodna vrata (v nadaljevanju: namen U4-H). Vrednost toplotne prevodnosti λ vgrajenega izolacijskega materiala lahko znaša največ 0,040 W/mK. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru doseganja manjših ali enakih razpisnih vrednosti toplotne prehodnosti Umax, in sicer: – namen U4-A – Umax = 0,25 W/m2K, – namen U4-B – Umax = 0,32 W/m2K, – namen U4-C – Umax = 0,32 W/m2K, – namen U4-D – Umax = 0,27 W/m2K, – namen U4-E – Umax = 0,18 W/m2K, – namen U4-F – Umax = 0,18 W/m2K, – namen U4-G – Umax = 0,18 W/m2K – namen U4-H – Umax = 1,20 W/m2K za vertikalna okna in Umax = 1,50 W/m2K za vhodna vrata. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003. Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stavbe in vgradnja energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in steklenih fasad oziroma fiksnih zasteklitev s toplotno prehodnostjo celotnega okna mora biti izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Sofinanciranje po tem razpisu je mogoče tudi v primeru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, mora pa vlagatelj predložiti fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni prehodnosti že vgrajenega izolacijskega materiala. 3.2.6. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U6: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo v ukrep U6, so elektromotorni sistemi tipičnih aplikacij za črpalke in ventilatorje kjer se uvaja nadgradnja s frekvenčnimi pretvorniki ter po potrebi tudi zamenjava samega motorja, ker je potrebno tak sistem oziroma sklop obravnavati celovito, saj je učinkovitost prigradnje frekvenčnega pretvornika odvisna tudi od ustreznosti samega elektromotorja in samega načina (dinamike) obratovanja celotnega pogonskega sistema. Učinke izvedbe namena se predvidi na osnovi analize delovanja v obliki tehničnega elaborata, kjer se upošteva računske in/ali normirane vrednosti faktorjev prihrankov, ki je določena v obrazcu za izračun prihranka CO2, glede na vrsto aplikacije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi na podlagi Priloge IV Direktive 2006/32/ES. Ukrep U6 vključuje naslednje namene: – vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009); – vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone; – vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo oziroma ki imajo indeks energetske učinkovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna v skladu s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 641/2009; – vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo; – vgradnja kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom,6. vgradnja drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom; – vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009) ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone v transportnih sistemih. Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih naprav, izdelanih v skladu s sodobnimi standardi in glede minimalne energetske učinkovitosti elektromotorjev ter samostojnih in vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Uredbama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. Julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES (UL L 191, 22. 7. 2005) v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev ter št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in črpalk namenjenih vgradnji v izdelke. 3.2.7. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U7: Ukrep U7 vključuje naslednje namene: – zamenjava starih ogrevalnih naprav s kotlom na biomaso (v nadaljevanju: nameni U7-A), – zamenjava starih ogrevalnih naprav s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin (v nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju tudi UNP) (v nadaljevanju vse skupaj: nameni U7-B), – zamenjava starih ogrevalnih naprav – zamenjava gorilnika ter namestitev kondenzacijske enote (ekonomizer) na ZP in UNP (v nadaljevanju: nameni U7-C). Nepovratna finančna spodbuda za projekte, ki predstavljajo ukrep U7, na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. 3.2.7.1 Nameni U7-A Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U7-A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – oprema mora imeti skladno z zahtevami standarda, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči kotla mora biti večji ali enak 90 % in vrednost emisij skladna z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, s sprem. in dop.). Naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predložitvijo certifikata po standardu SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (seznam Eko sklad objavlja na spletni strani, www.ekosklad.si, v rubriki Razpisi) lahko vlagatelj predložiizjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca in model opreme. 3.2.7.2. Nameni U7-B Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U7-B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – normirani izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla mora biti pri nazivni moči kotla večji ali enak 104 % pri uporabi ZP ali UNP. Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata oziroma tehnično dokumentacijo za predlagano napravo. Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na ZP ali UNP v kotlovnico in sicer: a) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na ZP s kotli na ZP ali b) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo ali c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni plin, mazut ali premog), s kotli na ZP ali UNP pri čemer se kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V tem delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic na fosilna goriva s posameznimi kotli na ZP ali UNP, če upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja, pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distribucije plina ali d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog), s kotli na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo. 3.2.7.3. Nameni U7-C Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U7-C, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – normirani izkoristek posameznega kotla, ki se nadgrajuje mora biti pri nazivni moči kotla večji ali enak 104 % pri uporabi ZP ali UNP. Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z dimnikarskimi meritvami izvedenega stanja, in sicer na način, da se zahtevku za sofinanciranje predloži kopijo izvedenih meritev skupaj z dimnikarskim poročilom. Poročilo z dokazili iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti skupaj z zahtevkom za sofinanciranje, vendar ne kasneje kot 30. 9. 2015. 3.2.8. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U8: Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo nove individualne toplotne postaje (TP), pri čemer pride do zamenjave zastarele in neučinkovite toplotne postaje. Poleg zamenjave TP se lahko istočasno izvede tudi druge ukrepe učinkovite rabe energije, kot je vgradnja ventilov za hidravlično uravnoteženje dvižnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov. TP za ogrevanje morajo imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevne vode glede na zunanjo temperaturo ter možnostjo nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Z izvedbo optimiziranja ogrevalne krivulje in nastavitev regulacijskega ventila se doseže manjša porabe energije za ogrevanje pri končnem odjemalcu z racionalnejšo izrabo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja. TP za pripravo sanitarne tople vode (STV) mora biti pravilno izbrana in z ustrezno regulacijo doseči znatno zmanjšanje porabe energije za pripravo STV pri končnemu odjemalcu. Nepovratne finančne spodbude se dodeljuje za vgradnjo sodobne toplotne postaje z naslednjimi lastnostmi oziroma elementi: – s kompaktnim, ploščatim prenosnikom, pravilne velikosti (moči), – s pravilno izbiro in nastavitev regulacijske opreme za pripravo STV, – s sodobno regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplotne energije; – s pravilno dimenzioniranim regulacijskim ventilom glede na razpoložljiv diferenčni tlak na lokaciji TP, – z enakodeležno ali lomljeno karakteristika ventila, – z odzivnim temperaturnim zaznavalom, čim bližje ali kar v prenosniku toplote, – s PI regulatorjem (krmilnikom) z nastavitvijo, – z merilnikom toplotne energije z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov na krmilnik prek ustrezne povezave, – z energetsko učinkovitimi črpalkami skladno s PURESom, – s toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji, – usposobitev sistema za optimizirano delovanje. 3.2.9. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U9: Ukrepi U9 vključujejo naslednje namene: – regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratovalnega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov; napredni sistemi za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci (v nadaljevanju: namen U9-A); – uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001 (v nadaljevanju: namen U9-B). Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene, so nadgradnje obstoječih praks spremljanja rabe energije z uvedbo sistemov oziroma metod upravljanja z energijo na podlagi minimalnih normiranih prihrankov. Ob tem pa tudi projekti regulacije in povečanja učinkovitosti sistemov – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci in/ali, izvedba obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001. Ti so definirani kot faktorji prihrankov glede na vrsto energije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa – 5 let. 3.2.9.1. Namen U9-A: – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, ki omogočajo: – učinkovito avtonomno obratovanje procesov, – povezljivost s sistemom obratovalnega monitoringa in daljinskega upravljanja; – izvedba obratovalnega nadzora, ki omogoča: – nadzor v realnem času nad obratovanjem procesov, – daljinsko krmiljenje procesov, – alarmiranje o nepravilnostih v obratovanju procesov, – arhiviranje podatkov o obratovanju procesov v standardno bazo, – avtomatsko popisovanje rabe energije v standardno bazo; – uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov, ki omogoča: – dvosmerna povezljivost s podatkovnimi bazami, – izračun optimalnih obratovalnih parametrov procesov, na podlagi podatkov obratovalnega nadzora, – posredovanje izračunanih optimalnih obratovalnih parametrov do procesa, – alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja; – uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, ki omogoča: – dvosmerno povezljivost s podatkovnimi bazami, – definiranje ključnih procesnih indikatorjev na osnovi zajetih meritev o rabi energije, – splošni pregled meritev in ključnih procesnih indikatorjev, – pregled merjenih vrednosti in primerjava s ciljanimi vrednostmi, – pregled kumulativnih vsot odstopanj od ciljnih vrednosti, – možnost izvoza podatkov v CVS ali XLS obliki, – alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja; – inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci. 3.2.9.2. Namen U9-B: – uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001: – kot pomoč organizacijam pri zagotavljanju učinkovitejše rabe energije pri obstoječih porabnikih energije; – ustvarjanje preglednosti in lažje komunikacije v zvezi z upravljanjem energetskih virov; – spodbujanje najboljših praks energetskega upravljanja in krepitev dobrega vedenja pri upravljanju z energijo; – pomoč postrojenjem pri ocenjevanju in prednostnem uvajanje novih energetsko učinkovitih tehnologij; – zagotavljanje delovnih okvirov za spodbujanje energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi; – vpeljevanje izboljšav pri projektih upravljanja z energijo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; – omogočanje integracije z različnimi organizacijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje ter zdravja in varnosti. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 237.922,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov glede na velikost podjetja/status subjekta, z upoštevanjem predvidenega prihranka energije in omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva; – presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50 % upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navedene priloge. Upravičeni stroški za vse projekte so: – stroški, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije3, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora4 za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta. Pri velikih podjetjih se sofinanciranje teh stroškov podeljuje po pravilih »de minimis«. 3 Projektna dokumentacija se glede na namen uporabe razvršča na vse projekte, ki jih navaja Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08, v nadaljevanju: pravilnik). Vsi projekti, ki jih navaja pravilnik so sestavljeni v skladu s 5. členom pravilnika. Za upravičence, ki predstavljajo javni sektor oziroma so zavezani k javnemu naročanju velja poleg pravilnika še Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, Ur. l. RS, št. 54/10, v nadaljevanju: uredba), ki ureja investicijsko dokumentacijo. 4 Nadzor opravlja oseba, skladno z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 57-2412/2012) in svoje delo izkaže bodisi s potrjenim gradbenim dnevnikom, poročilom o delu (s specifikacijo del in stroškov) ali z potrditvijo izjave izvajalca o zaključku del. – davek na dodano vrednost (v nadaljevanju »DDV«) za vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot vstopni DDV. Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepu. Neupravičeni stroški pri vseh ukrepih so: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški, – DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vstopni DDV ter drugi davki. Ostali neupravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepu. Zamenjava načrtovane opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Zamenjava je možna za enakovredno ali boljšo opremo ali storitev, ki izpolnjuje pogoje tega razpisa. O zamenjavi načrtovane opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov upravičenec seznani sofinancerja. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij. Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo dobavitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distribucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju sredstva za izplačilo spodbud). Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud v višini, kot so določena s Programom velikih zavezancev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude. 4.1 Omejitve sofinanciranja Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 5.000,00 EUR. Višina sofinanciranja ne sme presegati 80.000,00 EUR. Višina sofinanciranja ne sme presegati 100 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije. 4.2. Upravičeni stroški 4.2.1. Upravičeni stroški za ukrep U1: Namen U1-A Upravičeni stroški so: toplotna črpalka zrak/voda, hranilnik za sanitarno vodo, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme. Namen U1-B Upravičeni stroški so: – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota), hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme. – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna črpalka zemlja/voda, vgradnja zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, zemeljski kolektor ali geosonda, hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme. – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda: toplotna črpalka voda/voda, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme. Namen U1-C Upravičeni stroški so: sprejemniki sončne energije, hranilnik toplote, elektro material in inštalacije, strojni material in inštalacije, zagon opreme. 4.2.2. Upravičeni stroški za ukrep U2: Upravičeni stroški so: – nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk5, – nabavo in vgradnjo varčnih svetil6 in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav7, 5 Svetilka je naprava, ki prižgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in rabijo za namestitev vira ovojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za zakrivanje samega vira. 6 Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. žarnica, sijalka. Sijalka je svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na osnovi razelektrenja v plinu. 7 Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih fluorescenčnih sijalk. – rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave, – nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, – stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave, – stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave. 4.2.3. Upravičeni stroški za ukrep U3: Namena U3-A in U3-B: Upravičeni stroški so: – nabava in vgradnja naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, – nabava in vgradnja sistema za distribucijo in prenos zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi, – nabava in vgradnja sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode, – nabava in vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov. Namen U3-C: Upravičeni stroški so: nabava in vgradnja hladilnih vitrin na obstoječe hladilne naprave v večjih prodajalnah z živilskim blagom. 4.2.4. Upravičeni stroški za ukrep U4: Nameni U4-A, U4-B, U4-C in U4-D: – nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnja vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontaža starih okenskih polic; – obdelava špalet; – nabava in vgradnja okenskih polic. Nameni U4-E, U4-F, in U4-G: – nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala vključno s parno zaporo; – nabava in vgradnja paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolacije strehe, npr. mavčno kartonske plošče, lesene in druge obloge pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev stari slojev, vgradnja nove hidroizolacije in izvedba estriha oziroma druge zaključne obloge. Namen U4-H: – odstranitev obstoječih oken, balkonski vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabava in vgradnja novih skladno s smernico RAL montaže; – nabava in vgradnja senčil ob pogoju, da je izvedena tudi vgradnja novega stavbnega pohištva; – nabava in vgradnja okenskih polic; – obdelava špalet. 4.2.6. Upravičeni stroški za ukrep U6: Upravičeni stroški so: – nabava opreme; – montaža/instalacija in zagon sistemov; – svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme; – nadzorno-krmilni sistemi. 4.2.7. Upravičeni stroški za ukrep U7: Namen U7-A: Upravičeni stroški so: – nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme, – nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. Namen U7-B: Upravičeni stroški so: – izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama), – nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave, – predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog, – nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata. Namen U7-C: Upravičeni stroški so: – izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama), – nabava in vgradnja gorilnika ter pripadajočih sistemov, – nabava in vgradnja kondenzacijske enote (ekonomizerja) ter pripadajočih sistemov, – predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog, – nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata. 4.2.8. Upravičeni stroški za ukrep U8: Upravičeni stroški so: – nabava in vgradnja toplotne postaje z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezne krmilne in varovalne opreme; – zamenjava črpalk s frekvenčnimi črpalkami; – izolacija cevi do uporabnikov z vrednostjo toplotne prehodnosti; – merilnik toplote; – montaža sistema, – nabava in vgradnja ventilov za uravnoteženje dvižnih vodov ter namestitev termostatskih ventilov. Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval. 4.2.9. Upravičeni stroški za ukrep U9: Upravičeni stroški so: – nabavo programske opreme; – nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in naprav; – montaža/inštaliranje in zagon sistemov; – svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme; – svetovalne storitve za namene uvedbe standarda. 5. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati naslednje obrazce in priloge (obrazci za različne ukrepe se smiselno razlikujejo glede na ukrep): Vsaka vloga mora vsebovati: – obrazec »Vloga«; – fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik); – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti); – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva); – tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev ali dobavo blaga, ki jih bodo izvajali/dobavili zunanji izvajalci, z navedbo izbora ustreznega ponudnika oziroma v primeru, kadar treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti, utemeljeno pisno obrazložitev (velja za osebe, ki niso javni naročniki); – besedilo javnega razpisa za vsako predvideno storitev ali izjavo, da izvajalec je oziroma bo izbran v skladu s pravili o javnem naročanju, ki je del OBRAZCA št. 1-jamstva prijavitelja (velja zgolj za javne naročnike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno); – obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PETROLURE/2014/R2«; – prilogo, ki izkazuje primernost opreme oziroma skladnost opreme z določili javnega razpisa (velja smiselno za ukrepe in namene, kjer je to potrebno); – izjava vlagatelja, iz katere je razvidno, ali se bo projekt izvajal na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, ki določa prednostni način ogrevanja (velja za vlagatelje, ki se prijavljajo na ukrepa 01 ali 07); – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Sofinancer ima kadarkoli pravico od vlagatelja zahtevati predložitev uradnega potrdila o poravnanih davčnih obveznostih do Republike Slovenije. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancerja (http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-in-ove/razpisi/objavljeni-razpisi-2014), oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: petrolure@petrol.si. Obrazci za različne ukrepe se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinanciranje morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Obrazec št. 1 – Vloga in Obrazec št. 2 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju, morata biti originalno lastnoročno podpisana in žigosana oziroma parafirana na za to označenih mestih. Vsa ostala dokumentacija, ki jo bo vlagatelj smiselno priložil k prijavi, mora biti originalno lastnoročno parafirana ali podpisana (kopija parafe in podpisa ne zadostuje). V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Samostojna vloga predstavlja izvedbo enega ukrepa na enem objektu, razen v primeru distribucijskih omrežij. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, Javni razpis PETROLURE/2014/R2, Ukrep: U1 / U2 / U3 / …«. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od 2. 6. 2014 dalje in najkasneje do 6. 6. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju. Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje priporočene pošiljke. 6. Postopek obravnave vloge Vse pravilno in pravočasno vložene vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) na sedežu sofinancerja vsak dan od 4. 6. 2014 dalje. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja vsaj dva dni pred posameznim odpiranjem vlog. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema, pri čemer se upošteva datum in ura poštnega žiga oziroma datum in ura osebne vložitve vloge na naslov sofinancerja. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni. 8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud in poročanje Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofinanciranje, ki je sestavni del Priloge 2 k Pogodbi o sofinanciranju, in mora vključevati tudi: – seznam preverjenih računov in računov s specifikacijo (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe projekta, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače); – dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije plačane položnice – univerzalnega plačilnega naloga (UPN), potrdila (spletne) banke o opravljeni transakciji, blagajniški prejemek, itd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o plačilu računa); – v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada, dokazila o nakazilu dodeljenega kredita; – končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije s predstavitvijo projekta; – originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja na Obrazcu št. 3 in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa; – fotografije izvedene aktivnosti ter fotografije, ki označujejo pravilno označevanje projekta; – drugo dokumentacijo (smiselno glede na prijavljeni ukrep, namen), ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane upravičene stroške, ki se povrnejo upravičencu največ v odobrenem deležu sofinanciranja. Izplačilo spodbude se izvede v 60 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sredstev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo spodbude. Upravičenec mora najkasneje v enem letu ter v naslednjih 5 letih po oddaji zahtevka za sofinanciranje na sedež sofinancerja oziroma po e-mailu na naslov: petrolure@petrol.si dostaviti letno poročilo z obratovalnimi podatki in doseženimi prihranki, ki ga sestavi na osnovi knjigovodstva za okvir projekta PETROLURE. Poročilo mora upravičenec dostaviti najkasneje do 28. februarja za preteklo koledarsko leto oziroma če poroča prvič od dneva zaključka naložbe. Poročanje se izvede v skladu z Navodili za za poročanje za prejemnike sredstev Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na sofinancerjevi spletni strani: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-in-ove/porocanje-upravicencev. 9. Drugo Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska pogodba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki so navedene v teh dokumentih. Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vsi odgovori na zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja: www.petrol.si.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost