Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2496/14 , Stran 1385
Ob-2496/14
Svet Centra za socialno delo Ptuj na podlagi 34. in 35. člena Za­kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 36. člena Statuta Cen­tra za socialno delo Ptuj in sklepa 6. redne seje Sveta Centra za socialno delo Ptuj z dne 7. 4. 2014, razpi­suje prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ptuj. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, do­ločenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna iz­obrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj, ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje social­no varstvenega zavoda, ki ga določi Soci­alna zbornica v soglasju s Strokovnim sve­tom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu man­dat na podlagi zakona preneha. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom se pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Svet Centra za socialno delo Ptuj, Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj, s pripisom »Razpis za direktorja - Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ptuj

AAA Zlata odličnost