Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 322-6/2014 Ob-2491/14 , Stran 1356
Št. 322-6/2014 Ob-2491/14
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04, 57/12), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v Občini Krško za leto 2014
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene in plačane razne prireditve oziroma dogodke v Občini Krško, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev v razpisnem obdobju. III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Krško, – so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivno­sti, – so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Občini Krško, ki je predmet prijave na ta razpis. 2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega proračuna oziroma regionalnih, državnih ali mednarodnih virov. 3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden v tem razpisnem obdobju. 4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški šotora. 5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder, itd), WC, kuhinja, gostinske storitve. 6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov (na osnovi dokazil o izvedbi in plačilu) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis. 7. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu. IV. Višina razpoložljivih sredstev: Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je 8.000 EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičenim prejemnikom sredstva sorazmerno znižala. V. Vsebina vloge: Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec. 2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje. 3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje. 4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje: – podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku, – finančna vrednost celotne prireditve oziroma dogodka s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma dogodka (prihodki). 5. Finančna dokazila o izvedbi in plačilu (kopija računa za šotor, kopija dokazila o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša). 6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa. 7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. VI. Rok za prijavo in način prijave: Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 10. 9. 2014 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – Javni razpis za šotor, 322-6/2014.« VII. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško. VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. IX. Informacije: Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu dosegljiva na spletni stani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost