Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2526/14 , Stran 1394
Ob-2526/14
Občina Štore na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo objekta »Almin dom« v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, parc. št. 456/0, 457/1, *229/0, *230/0, k.o. 1087 Svetina, ki v naravi predstavlja gostinsko – hotelski objekt Almin dom na Svetini (objekt je v celoti opremljen in ima neto uporabno površino 1418,44 m2, in sicer klet z gostinskih prostorom, pritličje z dvorano za goste, kuhinjo in drugimi spremljajočimi prostori in tri nadstropja, s sobami za goste ter mansardo s skupnimi ležišči), s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 8.481,41 m2. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za dobo 5 let. Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po pozivu občine k sklenitvi pogodbe. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Občina Štore pravico zadržati vplačano varščino. 4. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 130 EUR na transakcijski račun Občine Štore, št. 01100-0100002959, z navedbo «plačilo varščine – javni zbiranje ponudb – Almin dom«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Način in rok plačila najemnine: najemnina se bo najemniku obračunala vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun, ki ga je slednji dolžan plačati skladno z valuto, ki bo navedena na računu, na transakcijski račun Občine Štore. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo zainteresirani predložiti ponudbo 6.1 Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – ponujeno ceno, – priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 6.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 9. 6. 2014 do 12. ure. 6.3 Ponudniki morajo ponudbo oddati na sedežu Občine Štore ali jo poslati priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem – Almin dom« na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. 6.4 Ponudniki morajo ponudbi predložiti: – program oziroma predstavitev ponudbe, – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da si bo ponudnik to uredil v roku 14 dni po izbiri, – izjavo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo, in sicer 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 7. Kraj in čas odpiranja ponudb: – Odpiranje ponudb bo 10. 6. 2014 ob 13. uri na sedežu Občine Štore. Odpiranje ponudb bo javno. – O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal Občinski svet Občine Štore, zato bodo vsi ponudniki vabljeni na osebno predstavitev svojega programa. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. V primeru, da enako najemnino ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po opravljenem izboru. – Župan lahko ustavi začeti postopek javnega zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Najemodajalec ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe. 9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, kjer se lahko dogovorijo tudi za ogled nepremičnin. Kontaktna oseba Lidija Buser, tel. 03/780-38-46.
Občina Štore

AAA Zlata odličnost