Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1506. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško, stran 4078.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, in drugimi predpisi.
6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in na način, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen
(odvzem rudarske pravice)
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in na način, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško, k. o. Pesje in k. o. Drnovo)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 962 000 (devetsto dvainšestdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Stari Grad 4 predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Stari Grad 4 obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 274/249, 274/250, 274/251, 274/252, 274/254, 274/279, 274/291, 274/298, 274/312, 274/313, 274/324, 274/551, 274/255, 274/258, 274/274, 274/280, 274/289, 274/290, 274/293, 274/295, 274/299, 274/300, 274/301, 274/302, 274/314, 274/502, 274/503, 274/558, 274/560, 274/573, 274/574, 274/581, 292/50, 292/51, 292/85, 292/86, vse k. o. Pesje;
b) del zemljišča s parcelno številko 2111/43, k. o. Drnovo, ki leži vzhodno od meje, določene s poligonom točk 54–55–56–57, pri čemer točka 54 leži na tromeji zemljišč s parcelnimi številkami 2111/43, k. o. Drnovo, ter 292/46 in 292/51, k. o. Pesje, točka 57 leži na presečišču premice skozi točki 56 in 61 z vzhodno parcelno mejo zemljišča s parcelno številko 2111/43, k. o. Drnovo, točke 55, 56 in 61 pa imajo naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+------------+-----------------+---------------+
|  Točka  |    Y_GK   |   X_GK   |
+------------+-----------------+---------------+
|   55   |  541718,46  |  87265,54  |
+------------+-----------------+---------------+
|   56   |  541742,91  |  87260,48  |
+------------+-----------------+---------------+
|   61   |  541936,18  |  87252,70  |
+------------+-----------------+---------------+
c) dele zemljišč s parcelnimi številkami 274/253, 274/256, 274/257, 274/260 in 274/595, vse k. o. Pesje, ki ležijo severno od meje, določene z daljico med točkama 57 in 62, pri čemer točka 62 leži na presečišču premice skozi točki 56 in 61 z vzhodno parcelno mejo zemljišča s parcelno številko 274/595, k. o. Pesje;
d) dele zemljišč s parcelnimi številkami 274/281, 274/493, 274/288, 274/316, 274/535, 274/536 in 274/321, vse k. o. Pesje, ki ležijo severno od meje, določene s poligonom točk 75*–78–2–3*, pri čemer točka 75* leži na presečišču premice skozi točki 75 in 78 z južno parcelno mejo zemljišča s parcelno številko 274/281, k. o. Pesje, točka 3* na presečišču premice skozi točki 2 in 7 z vzhodno parcelno mejo zemljišča s parcelno številko 274/321, k. o. Pesje, točke 75, 78, 2 in 7 pa imajo naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+------------+-----------------+--------------+
|  Točka  |    Y_GK   |   X_GK   |
+------------+-----------------+--------------+
|   75   |  542171,64  |  87243,21  |
+------------+-----------------+--------------+
|   78   |  542224,62  |  87241,08  |
+------------+-----------------+--------------+
|   2   |  542317,02  |  87222,14  |
+------------+-----------------+--------------+
|   7   |  542651,48  |  87445,90  |
+------------+-----------------+--------------+
e) del zemljišča s parcelno številko 274/534, k. o. Pesje, ki leži severno od meje, določene z daljico skozi točki 75* in 78, ter južno od daljice med točkama 21 in 22. Točka 21 leži na južni tromeji zemljišč s parcelnimi št. 274/293, 274/292 in 274/534, vse k. o. Pesje, točka 22 pa leži na tromeji zemljišč s parcelnimi št. 274/503, 274/534 in 274/582, vse k. o. Pesje;
f) dele zemljišč s parcelnimi številkami 274/309, 274/310, 274/303, 274/311, vse k. o. Pesje, ki ležijo zahodno od meje, določene z daljico med točkama 3*–7*, pri čemer točka 3* leži na presečišču premice skozi točki 2 in 7 z vzhodno parcelno mejo zemljišča s parcelno številko 274/321, k. o. Pesje, točka 7* pa na presečišču premice skozi točki 2 in 7 s severno parcelno mejo zemljišča s parcelno številko 274/311, k. o. Pesje.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +137 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 15,7802 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 4 leta.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d. d., Leskovška cesta 2A, 8270 Krško, matična številka 5156572000, davčna številka SI82719241.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) upoštevanje Uredbe o Državnem prostorskem načrtu za območje HE Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13);
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-560/2-O-13/HT z dne 6. avgusta 2013, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo se uredi na način, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-19/2014
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2014-2430-0053
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost