Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2518/14 , Stran 1352
Ob-2518/14
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Sevno 13, 8000 Novo mesto, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96-4808/02, 115-5086/05, 61-2567/06, 112-5553/07, 9-325/11 s sprem. in dopol do 57/12) ter 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4-110/11, 72-3130/11 s sprem. in dopol. do 45/12) objavlja
javni razpis
za kandidata za mlada raziskovalca v letu 2014
Prvi izbrani kandidat se bo usposabljal na raziskovalnem področju (po ARRS) 5.03: Sociologija pri mentorju red. prof. dr. Borutu Rončeviču. Osnovna tema doktorskega raziskovanja bo problem (računalniške) obdelave večje količine kvalitativnih podatkov. Drugi izbrani kandidat se bo usposabljal na raziskovalnem področju (po ARRS) 2.07: Računalništvo in informatika pri mentorici izr. prof. dr. Nataši Pržulj. Osnovna tema doktorskega raziskovanja bo razviti in uporabiti sofisticirane grafe teoretičnih algoritmov in modelov, natančno uglašene za pridobivanje znanja iz topologij resničnih bioloških in gospodarskih omrežij. Kandidat za mladega raziskovalca mora do 15. septembra 2014 izpolnjevati pogoje skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr.). Kandidati bodo ocenjeni na podlagi meril iz 104. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr.) ter vrednotenja meril, ki jih sprejme fakulteta. Čas usposabljanja (in financiranja) je največ 3 leta in šest mesecev. V tem obdobju mora mladi raziskovalec uspešno zaključiti doktorski študij. Vloga na razpis mora vsebovati: – prijavni obrazec PO-FIS-MR/2014-1; – dokazila o izobrazbi; – izjavo št. 1 (obrazec FIS-MR/2014-2); – izjavo št. 2 (obrazec FIS-MR/2014-3); – če prijavitelj še nima pridobljene zahtevane izobrazbe, še Izjavo št. 3 (obrazec FIS-MR/2014-4). Prijavitelji lahko priložijo tudi naslednje priloge: – potrdilo o izrabi porodniškega oziroma starševskega dopusta, potrdilo o daljši bolezenski odsotnosti ali potrdilo o služenju vojaškega roka; – dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih; – dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov; – kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu. Vloga se odda v elektronski in papirnati obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Papirnato vlogo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014 – Ne odpiraj« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri). Kandidati lahko vlogo: – oddajo osebno v dekanatu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu; – ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Sevno 13, p.p. 299, 8000 Novo mesto. Elektronsko vlogo je treba poslati na elektronski naslov: zaposlitev@fis.unm.si. Za pravočasno se šteje vloga, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki. Vloga je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki poslana do 8. 8. 2014 do 12. ure in v papirnati obliki prispe v dekanat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu do 8. 8. 2014 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi vloga, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 8. 8. 2014 do 12. ure (upošteva se poštni žig). Razpisna dokumentacija, prijavni obrazec z izjavami ter dodatne informacije so objavljeni na spletni strani fakultete http://www.fis.unm.si.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

AAA Zlata odličnost