Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Št. 4102-3/2014-1 Ob-2540/14 , Stran 1334
Št. 4102-3/2014-1 Ob-2540/14
Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu evropske pomoči za najbolj ogrožene (OJ L72/2014), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.) in 101/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A in 25/14 – ZSDH-1), Sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11) in Sklepa Vlade RS št.: 54200-7/2014/6 z dne 24. 4. 2014 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor partnerskih organizacij v okviru sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim
1. Izvajalec javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in namen javnega razpisa ter upravičeni prejemniki pomoči Predmet javnega razpisa je sofinanciranje partnerskih organizacij, ki bodo v letu 2014 razdeljevale hrano in izvajale spremljevalne ukrepe, katerih cilj je socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb v Republiki Sloveniji. Namen javnega razpisa je zmanjšati stopnjo tveganja revščine in socialne izključenosti najbolj ogroženih oseb v Republiki Sloveniji z izvajanjem nefinančne pomoči v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Najbolj ogrožene osebe po tem javnem razpisu so fizične osebe, bodisi posamezniki, družine, gospodinjstva ali skupine oseb, ki živijo v težkih materialnih in socialnih razmerah. Končni prejemnik pa oseba, ki prejme pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Projekt predstavlja dejavnost partnerske organizacije v zvezi s skladiščenjem, razdeljevanjem hrane in izvajanjem spremljevalnih ukrepov, katerih cilj je socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb (v nadaljevanju: projekt). Za nakup in dostavo hrane v centralna skladišča partnerskih organizacij bo poskrbelo ministrstvo. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javni razpis lahko kandidira partnerska organizacija (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje: – je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; – ima status humanitarne organizacije; – opravlja dejavnosti, katerih neposredni cilj je socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb; – za stroške projekta, za katerega podaja vlogo, ni in ne bo prejel pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje); – ima vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane po lokalnih območjih tako, da z njo pokriva celotno državo; – zagotavlja higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v centralnih skladiščih v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), Uredbo o higieni živil (ES) št. 852/2004 z vsemi spremembami in Smernicami dobrih higienskih navad na načelih HACCP v trgovinski dejavnosti. Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev: – kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega akta, iz katerega je razvidna oblika in delovanje pravne osebe, predvsem z vidika izpolnjevanja pogoja druge in tretje alineje prejšnjega odstavka; – izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec št. 3). Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so: a) stroški administracije, skladiščenja in razdeljevanja hrane v pavšalnem znesku 5 % od vrednosti dodeljene hrane; b) stroški spremljevalnih ukrepov, katerih cilj je socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb, v pavšalnem znesku 5 % od vrednosti dodeljene hrane. Izbrani prijavitelj stroškov administracije, skladiščenja, razdeljevanja hrane in spremljevalnih ukrepov ne bo potreboval dokazovati. Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI), ki jim bodo priložena dokazila o količini prejetih izdelkov. Seznam prehranskih izdelkov bo ministrstvo sestavilo v sodelovanju z izbranim prijaviteljem in glede na potrebe končnih prejemnikov. 5. Predvidena višina sredstev za javni razpis Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 130.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2014 na naslednjih proračunskih postavkah: – PP 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – EU, – PP 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba. Višina sofinanciranja posameznega projekta je 10 % od vrednosti dodeljene hrane. Količino dodeljene hrane izbranim prijaviteljem bo ministrstvo določilo na podlagi izkazanih potreb prijavitelja v vlogi na javni razpis (Obrazec št. 2). 6. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktivnosti Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. V primeru zamud pri dostavi hrane v centralna skladišča izbranih prijaviteljev, bodo dodeljena sredstva, v kolikor bodo zagotovljena, porabljena v letu 2015. Aktivnosti, povezane s spremljevalnimi ukrepi, lahko prijavitelj začne izvajati z dnem oddaje vloge na javni razpis in jih izvaja največ šest mesecev. O izvedenih spremljevalnih ukrepih poroča ministrstvu najkasneje 30 dni po zaključku aktivnosti v skladu z navodili ministrstva. 7. Merila za izbor projektov Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Projekti se bodo ocenjevali po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 35 točk. Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk pri merilih 1. in 2. 8. Postopek izbora prijaviteljev Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo vlog je najkasneje 20. dan po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno dne 12. 6. 2014. Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora prijavne obrazce predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih obrazcev in prilog ni potrebno predložiti na e-nosilcu. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 12. 6. 2014 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 12. 6. 2014. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do 12. 6. 2014 do 13. ure. Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor partnerskih organizacij«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. V primeru, da bodo vloge pomanjkljivo označene, se bo njihova ustreznost dodatno presojala. Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje Odpiranje vlog Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva. Odpiranje vlog bo potekalo dne 16. 6. 2014 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja. O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik. Preverjanje formalne popolnosti vlog Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji in, ki ne vsebuje e-nosilca z prijavnimi obrazci. Če prijavitelj posluje z žigom je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi: – če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično vloge ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal dele vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 3. in 7. tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje. V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede na merila, določena v 7. poglavju tega javnega razpisa. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja dosežejo najmanj 35 od vseh možnih točk). Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost vloge z višjim skupnim številom točk meril 1. in 2., opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov. Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spolov, nediskriminacije Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in med potencialnimi prijavitelji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti. 9. Obveščanje o izbiri O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izboru. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva, www.mddsz.gov.si. Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. 10. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 11. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge: – projekt izvajati skladno z vsebino predložene vloge na javni razpis ter veljavnimi predpisi in dokumenti zadevnega področja; – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu; – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – zagotavljati ministrstvu, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati ministrstvu, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu; – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili ministrstva; – obveščati ministrstvo o spremembah projekta; – pripravljati ter posredovati zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna v skladu z navodili ministrstva, ter zagotavljati podatke za potrebe spremljanja, zahtevkov za izplačila in zahtevkov za povračila; – spremljati podatke o količini prejetih in razdeljenih izdelkov, ter o njih poročati ministrstvu; – spremljati izvajanje spremljevalnih ukrepov in o njih poročati ministrstvu; – spremljati število končnih prejemnikov v skladu z navodili ministrstva; – pomoč končnim prejemnikom nuditi brezplačno; – zagotavljati higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v centralnih skladiščih in na razdelilnih mestih v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), Uredbo o higieni živil (ES) št. 852/2004 z vsemi spremembami in Smernicami dobrih higienskih navad na načelih HACCP v trgovinski dejavnosti; – obvestiti ministrstvo o odgovornih osebah v skladiščih in odgovornih osebah na razdelilnih mestih; – zagotoviti, da se pomoč dodeli po preverjanju upravičenosti končnega prejemnika; – preveriti skladnost podatkov na dobavnici s prejeto hrano; – opremiti z žigom, datumom in podpisom dobavnico in izvod transportne listine, ki jo je potrebno vrniti prevozniku, ter zabeležiti morebitne nepravilnosti; – o ugotovljenih nepravilnostih nemudoma obvestiti ministrstvo; – organizirati in izpeljati distribucijo hrane iz centralnih skladišč na razdelilna mesta; – razdeliti hrano končnim prejemnikom pred potekom roka trajanja oziroma do roka, ki ga določi ministrstvo. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov, bo ministrstvo prijavitelja sankcioniralo. 12. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na spletni strani, www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Kristini Krpan, na tel. 01/369-76-20, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na elektronskem-naslovu: kristina.krpan@gov.si. V primeru pogosto zastavljenih vprašanj bodo odgovori v zvezi z razpisom objavljeni na spletni strani, www.mddsz.gov.si. 13. Seznam prijavnih obrazcev in prilog Prijavni obrazci Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge: Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in projektu Obrazec št. 2: Prijavnica Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev Priloge: Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Priloga 2: Označba vloge
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost