Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

Ob-2529/14 , Stran 1333
Ob-2529/14
Na podlagi prvega odstavka 92. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, Odl.US: U-l.297/08-19, 90/12, 111/13) in tretjega odstavka 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za določitev državnega muzeja, v katerem bo organizirana Služba za premično dediščino in muzeje in podelitev pooblastila za izvajanje nalog Službe za premično dediščino in muzeje (javni razpis, oznaka JR – SPDM2014)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področje javnega razpisa Predmet: – določitev državnega muzeja, v katerem bo organizirana Služba za premično dediščino in muzeje (v nadaljevanju: Služba); – podelitev javnega pooblastila muzeju iz predhodne alineje za izvajanje nalog Službe iz 92. člena ZVKD-1, ki obsegajo: – pripravo mnenj ministrstvu v postopku vpisa v razvid muzejev iz 87. člena in v postopku podelitve pooblastila iz 95. člena ZVKD-1, – pripravo strokovnih mnenj na poziv ministrstva ali drugih državnih organov, – na poziv ministrstva sodelovanje v postopkih, ki jih vodi ministrstvo, – izvajanje analize muzejske dejavnosti, – pripravo letnega poročila o izvajanju analize muzejske dejavnosti in izsledkih, – sodelovanje pri pripravi strategije varstva kulturne dediščine, – izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja, – koordinacijska dela in skupni nastopi v sodelovanju z državnimi in pooblaščenimi muzeji od datuma podelitve pooblastila do preklica. Področje: Kulturna dediščina, muzeji 2. Cilj razpisa: delovanje in izvajanje nalog Službe za premično dediščino in muzeje. 3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavi le prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je državni muzej, – ima zaposleno osebo s strokovnim nazivom s pod­ročja muzejske dejavnosti, ki bo opravljala naloge Službe, – ima zaposlene osebe s strokovnim nazivom s področja muzejske dejavnosti, ki lahko nudijo strokovno podporo Službi, – ima prostore za delo, sprejemanje predstavnikov muzejev in javnosti ter hranjenje dokumentacije ter opremo in komunikacijske priključke, ki so na voljo za izvajanje dejavnosti Službe. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 5. Razpisna merila Kvaliteta izpolnjenih pogojev se ocenjuje z merili: Merila so izražena v točkah. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * 2 točki prejme/jo tisti prijavitelj/i, ki izkazuje/jo najvišji dosežen strokovni naziv osebe ** Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10). Za vsako zvrst se dodeli 1 točka 6. Uporaba meril Prijave bo skladno z merili obravnavala Komisija za premično dediščino in muzeje (v nadaljevanju: komisija), imenovana pri ministru, pristojnem za kulturo. Med prijavitelji bo izbran tisti muzej, ki bo dosegel najvišje število točk. Dokončno odločitev o izbiri muzeja sprejme minister na podlagi mnenja komisije. Za odobritev finančnih sredstev za delovanje Službe bo moral izbrani muzej vsako leto v okviru postopka neposrednega poziva predložiti program dela Službe in finančni načrt. Vse morebitne spremembe v zvezi s postopkom financiranja bodo obravnavane v okviru financiranja državnega muzeja. 7. Razpisni rok: javni razpis se začne z dnem objave v Uradnem listu RS – 23. 5. 2014. Rok za oddajo prijav je 23. 6. 2014. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, oznaka JR-SPDM2014 in – prijavne obrazce: prijavnica, podatki o zaposlenih, opis opreme in prostorov za delo, zvrsti gradiva, ki ga hrani muzej in obvezne izjave. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijavne obrazce. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, www.mk.gov.si, na kateri najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa z oznako JR-SPDM2014. 9. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Vloga mora biti najpozneje do 23. 6. 2014 v poslovnem času predložena glavni pisarni na naslovu Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka in poslana na isti naslov. Pošiljka mora biti poslana v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis, z oznako JR-SPDM2014. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 10. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 6. 2014 oziroma do tega dne v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni pisarni ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki ni državni muzej. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo potekalo 26. 6. 2014 od 11. ure v prostorih ministrstva. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 30 dneh po zaključku odpiranja vlog. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Marija Brus, podsekretarka, tel. 01/369-59-17, elektronska pošta: marija.brus@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost